Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2764/99 van Marco Cappato (TDI) aan de Commissie. Programma's voor samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ): rapporten, evaluatie en rechten van de verdediging.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2764/99 van Marco Cappato (TDI) aan de Commissie. Programma's voor samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ): rapporten, evaluatie en rechten van de verdediging.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2764/99 van Marco Cappato (TDI) aan de Commissie. Programma's voor samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ): rapporten, evaluatie en rechten van de verdediging.

Publicatieblad Nr. 280 E van 03/10/2000 blz. 0125 - 0126


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2764/99

van Marco Cappato (TDI) aan de Commissie

(18 januari 2000)

Betreft: Programma's voor samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ): rapporten, evaluatie en rechten van de verdediging

De Europese Unie financiert uit haar begroting een aantal programma's in het kader van de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Het programma Grotius, dat is vastgesteld bij het gemeenschappelijk optreden 96/636/JBZ van 29 oktober 1996, voorziet met name in uitwisselingen en financiële stimulansen voor onderzoek, studiebijeenkomsten, conferenties en opleiding, en is bestemd voor beoefenaars van juridische beroepen (magistraten, advocaten, notarissen, enz.).

Welke specifieke projecten heeft de Commissie gefinancierd? Beschikt de Commissie over een analytische beschrijving van de projecten, een evaluatie van de gefinancierde initiatieven en de geproduceerde documenten en studies? Welke en hoeveel projecten zijn er tenslotte gefinancierd met het doel de problematiek te onderzoeken van de rechten van de verdediging in een Europese rechtsruimte waarin, zoals in de overeenkomst van de Raad voor wederzijdse rechtshulp is voorzien, sprake zal zijn van grotere samenwerking op het gebied van de justitiële samenwerking in strafzaken?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(17 februari 2000)

De Commissie is met het Grotius-programma begonnen in 1996. Zij heeft de door het geachte parlementslid verlangde informatie opgenomen in twee rapporten(1).

De Commissie is voornemens steun te verlenen aan projecten op terreinen die zijdelings verband houden met het doel van het programma (verbetering van gerechtelijke samenwerking en kennis van elkaars rechtsstelsels), bijvoorbeeld projecten betreffende de wijze waarop de beklaagde, het slachtoffer en de staat tegen gerechtelijke samenwerking aankijken. Zoals in de verslagen wordt gezegd, wordt bijna 70 % van de projecten door niet-gouvernementele organisaties georganiseerd.

(1) Eerste Verslag van de Commissie aan het Parlement en de Raad over de uitvoering van de programma's Grotius, Sherlock, Stop en Oisin (1996-1997) SEC(98) 1048; Tweede Verslag (1998) SEC(1999) 1955.