Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 264/99 van Jesús CABEZÓN ALONSO Overheidssteun aan Spaanse elektriciteitsbedrijven

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 264/99 van Jesús CABEZÓN ALONSO Overheidssteun aan Spaanse elektriciteitsbedrijven

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0264/99

van Jesús Cabezón Alonso (PSE) aan de Commissie

(17 februari 1999)

Betreft: Overheidssteun aan Spaanse elektriciteitsbedrijven

Volgens ramingen van de Spaanse regering zal de liberalisering van de elektriciteitsmarkt extra kosten met zich brengen voor de Spaanse elektriciteitssector. De Spaanse regering heeft de EG-Commissie dan ook om toestemming verzocht om een bedrag van 1,37 biljoen peseta's toe te kennen aan de sector, ter compensatie van de openstelling van de Spaanse elektriciteitsmarkt voor de vrije concurrentie.

Is deze steun verenigbaar met de rechtsvoorschriften van de Europese Unie inzake vrije mededinging?

Is de Commissie voornemens stappen te ondernemen om na te gaan of deze maatregelen de concurrentie niet verstoren?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie

(18 maart 1999)

De Spaanse regering heeft op 18 februari 1998 de Commissie een kennisgeving gezonden over de overgangsregeling voor de elektriciteitsmarkt, overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit(1), tevens aangevuld door de kennisgeving van 29 januari 1999, overeenkomstig artikel 93, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

De Commissie buigt zich momenteel over de inhoud van beide kennisgevingen. In dit stadium is het dus te vroeg om zich uit te spreken over de aard van deze regeling en over de vraag of ze in overeenstemming is met de voorschriften van de Gemeenschap inzake vrije mededinging alsook over de mogelijkheid tot het inleiden van de procedure zoals bedoeld in artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag.

(1) PB L 27 van 30.1.1997.