Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 721/99 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL Structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 721/99 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL Structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0721/99

van José García-Margallo y Marfil (PPE) aan de Commissie

(29 maart 1999)

Betreft: Structuurfondsen

Regio's waar het inkomen per hoofd van bevolking lager ligt dan 75 % van het communautaire gemiddelde, worden aangemerkt als "regio's van doelstelling 1" en profiteren van omvangrijke communautaire steun.

Om te weten of deze drempel al of niet is overschreden, bepaalt het voorstel voor een verordening van de Raad, COM(98) 0131 def.(1), houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen, dat rekening moet worden gehouden met de cijfers over de afgelopen drie jaar waarover bij Eurostat gegevens beschikbaar zijn.

Momenteel zijn pas de gegevens over de boekjaren 1994, 1995 en 1996 beschikbaar.

Welke regio's in België komen naar het oordeel van de Commissie voor de genoemde periode niet voor "doelstelling 1" in aanmerking?

(1) PB C 176 van 9.6.1998, blz. 1.