Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1746/99 van Winfried Menrad (PPE-DE) aan de Commissie. Concurrentieverstoring door EU-steun aan bedrijven in Italië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1746/99 van Winfried Menrad (PPE-DE) aan de Commissie. Concurrentieverstoring door EU-steun aan bedrijven in Italië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1746/99

van Winfried Menrad (PPE-DE) aan de Commissie

(1 oktober 1999)

Betreft: Concurrentieverstoring door EU-steun aan bedrijven in Italië

Verschillende bedrijven uit het Tauberdistrict (Baden-Württemberg) en de Kamer van Koophandel van Heilbronn hebben geklaagd dat de Europese Commissie in het kader van de steunverlening voor deelname aan jaarbeurzen (Promotion-Action) financiële middelen verstrekt aan de regio Umbrië, die de nationale en regionale overheden ter plaatse voor cofinanciering gebruiken. Deze cofinanciering vindt plaats in het kader van een operationeel programma, dat de regio aan de Commissie heeft voorgelegd. Directoraat-Generaal XVI (of DG V) is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de steunverlening. Met deze middelen worden in het kader van de jaarbeurs voor muziekinstrumenten Perugia Classico te Perugia niet alleen kosten voor stands en beursorganisatie, maar ook reis- en verblijfkosten van bezoekers van de beurs betaald (zoals vluchten, hotels, maaltijden, toeristisch programma).

Gezien het voorafgaande:

1. Is deze informatie juist?

2. Zo ja, deelt de Commissie dan de mening dat bedoelde bedrijven een ongeoorloofd concurrentievoordeel genieten ten opzichte van Duitse bedrijven?

Antwoord van de heer M. Barnier Namens de Commissie

(9 november 1999)

In de huidige programmeringsperiode valt de regio Umbria gedeeltelijk onder de doelstellingen 2 en 5b van de Structuurfondsen, waarvan de programma's een maatregel voor promotie van het toerisme omvatten.

In het kader van de genoemde maatregel moet de steun aan de ondernemers worden toegekend met inachtneming van de communautaire wetgeving, met name die met betrekking tot de mededinging. De met het beheer van de programma's belaste autoriteit, in casu de regio Umbria, moet toezien op de inachtneming van deze regels en van de regels betreffende de subsidiabiliteit van de uitgaven, als bepaald in de betrokken besluiten.

Volgens voor de Commissie beschikbare informatie wordt het evenement Perugia Classico volledig gefinancierd door de gemeente Perugia. Voorts zij erop gewezen dat deze gemeente niet voorkomt in de lijst van voor steun uit de Structuurfondsen in aanmerking komende gebieden.