Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1762/99 van Luis Berenguer Fuster (PSE) en María Rodríguez Ramos (PSE) aan de Commissie. Gevolgen voor de consument van de fusie van de bedrijven Carrefour en Promodes.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1762/99 van Luis Berenguer Fuster (PSE) en María Rodríguez Ramos (PSE) aan de Commissie. Gevolgen voor de consument van de fusie van de bedrijven Carrefour en Promodes.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1762/99

van Luis Berenguer Fuster (PSE) en María Rodríguez Ramos (PSE) aan de Commissie

(11 oktober 1999)

Betreft: Gevolgen voor de consument van de fusie van de bedrijven Carrefour en Promodes

Naar aanleiding van de aankondiging dat de ondernemingen Carrefour en Promodes gaan fuseren bestaat er zowel bij de toeleveraars als bij de consumenten bezorgdheid over het ontstaan of versterken van een dominante positie op bepaalde markten in de detailhandel.

Grote gebieden zijn betrokken bij deze concentratie, zodat de gevolgen voor de concurrentie moeten worden geëvalueerd op al die markten waar de concurrentieverhoudingen homogeen zijn. Als zodanig moeten beschouwd worden zowel geografische markten als regio's waar de ondernemingen die gaan fuseren, een centrale plaats innemen consumenten doen hun inkopen gewoonlijk niet buiten

hun eigen streek daardoor wordt het onderzoek naar de gevolgen voor deze markten aanzienlijk bemoeilijkt.

In verband met een kennisgeving aan de Commissie over de gevolgen van verordening 4064/89(1) luidt de vraag: Denkt de Commissie vast te houden aan haar bevoegdheid of is zij daarentegen van mening dat zij het onderzoek naar de concentratie beter kan overlaten aan de bevoegde instanties van de lidstaten?

(1) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1.

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(23 november 1999)

Artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen biedt de lidstaten de mogelijkheid om, binnen drie weken na de ontvangst van het afschrift van de aanmelding, te verzoeken de aangemelde concentratie voor onderzoek naar hen te verwijzen. Wat de zaak betreft die door de geachte parlementsleden wordt genoemd is de mogelijkheid van een dergelijk verzoek om verwijzing door de Spaanse en Franse mededingingsautoriteiten inderdaad onlangs geopperd, met name in de pers van beide lidstaten. Indien dit inderdaad het geval is zou het niet de eerste keer zijn dat de Spaanse mededingingsautoriteiten om een dergelijke verwijzing verzoeken. Zo heeft de Commissie op 17 augustus 1999 de zaak IV M-1555 Heineken/Cruzcampo naar de Spaanse autoriteiten doorverwezen.

In artikel 9, lid 2 van de desbetreffende verordening worden aan een dergelijke verwijzing twee voorwaarden gesteld. Deze houden in dat a) door de concentratie een machtspositie dreigt te ontstaan of te worden versterkt waardoor een daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd op een markt binnen deze lidstaat die alle kenmerken vertoont van een afgebakende markt, en dat b) de concentratie een ongunstige invloed heeft op de mededinging op een markt binnen deze lidstaat die alle kenmerken vertoont van een afgebakende markt, en die geen wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt vormt.

De Commissie beschikt over een termijn van zes weken vanaf de datum van de aanmelding (in plaats van de gebruikelijke termijn van één maand) om een beslissing te nemen over een verzoek om verwijzing en om te besluiten of zij de zaak zelf zal behandelen om een daadwerkelijke mededinging op de betrokken markt te handhaven of te herstellen, of dat zij de zaak geheel of gedeeltelijk doorverwijst naar de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat. Ingeval de zaak door de Commissie wordt doorverwezen moeten de mededingingsautoriteiten van de lidstaat overeenkomstig de concentratieverordening uiterlijk vier maanden na de verwijzing een verslag uitbrengen of hun conclusies bekendmaken.

Ondanks de openbare reacties van bepaalde regeringen heeft tot dusverre nog geen enkele lidstaat een verzoek om verwijzing ingediend met betrekking tot de overname van Promodès door Carrefour.