Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1883/99 van Joan Colom i Naval (PSE) aan de Commissie. In de nabijheid van luchthavens gelegen stedelijke gebieden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1883/99 van Joan Colom i Naval (PSE) aan de Commissie. In de nabijheid van luchthavens gelegen stedelijke gebieden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1883/99

van Joan Colom i Naval (PSE) aan de Commissie

(29 oktober 1999)

Betreft: In de nabijheid van luchthavens gelegen stedelijke gebieden

De Commissie heeft via het antwoord van mevrouw Bjerregaard dd. 19 november 1997 op schriftelijke vraag E-3254/97(1), de belofte gedaan begin 1999 een voorstel voor een kaderrichtlijn in te zullen dienen over lawaai buitenshuis. Thans is een dergelijk voorstel nog niet formeel voor handen.

Kan de Commissie meedelen of in genoemd voorstel voor een richtlijn de mogelijkheid wordt opgenomen maatregelen te treffen ter voorkoming van geluidshinder op luchthavens, teneinde de problemen die enkele gemeenten in de omgeving van luchthavens hebben met de levenskwaliteit aan te passen en tot een minimum te beperken?

Kan de Commissie in dit verband meedelen of zij voornemens is, overeenkomstig het verzoek van het Parlement, verwoord in zijn resolutie A4-0183/97(2) over het Groenboek van de Commissie Een toekomstig beleid inzake de bestrijding van geluidshinder van 10 juni 1997, een voorstel voor richtlijn in te dienen om de geluidshinder in de gebieden in de nabijheid van luchthavens te beperken?

(1) PB C 158 van 25.5.1998, blz. 71.

(2) PB C 200 van 30.6.1997, blz. 28.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(22 februari 2000)

In het kader van het algemene milieubeleid van de Commissie is de geplande kaderrichtlijn betreffende de evaluatie en vermindering van geluidshinder erop gericht gemeenschappelijke indicatoren betreffende geluidshinder in te voeren, gemeenschappelijke methoden voor de evaluatie van de geluidshinder vast te stellen en de evaluatie van de huidige niveaus van geluidshinder in stedelijke gebieden mogelijk te maken door de geluidshinder in kaart te brengen. In deze context zal in de kaderrichtlijn de algemene basis worden gelegd voor een verbetering in het niveau van de geluidshinder. De kaderrichtlijn is dus niet specifiek op het luchtvervoer gericht.

Het op 9 februari 2000 aangenomen werkprogramma van de Commissie voor 2000 omvat evenwel een specifieke maatregel voor de geluidshinder rond luchthavens. De Commissie neemt zich voor later in het jaar bij het Parlement en de Raad een voorstel in te dienen voor een richtlijn over de vaststelling van een gemeenschappelijke lawaai-index, een gemeenschappelijke methode voor het berekenen van de geluidshinder en minimumeisen voor de bewaking van het lawaai rond luchthavens. Dit initiatief moet bijdragen tot een vermindering van de geluidshinder in de omgeving van luchthavens.