Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2023/99 van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie. Vervalsing van de mededinging door de steunpraktijk in de staalsector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2023/99 van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie. Vervalsing van de mededinging door de steunpraktijk in de staalsector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2023/99

van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie

(9 november 1999)

Betreft: Vervalsing van de mededinging door de steunpraktijk in de staalsector

1. Wat betekent steun in artikel 1, lid 1, van de steuncodex in de staalsector (beschikking nr. 2496/96/EGKS)(1) tegen de achtergrond van de praktijk van de Europese Commissie en de Raad om steeds vaker uitzonderingsregelingen op het strenge subsidieverbod in de staalindustrie goed te keuren?

2. Wil de Commissie de term steun in de toekomst letterlijk nemen en uitsluitend steun toestaan die zij ingevolge de steuncodex geoorloofd verklaard heeft?

(1) PB L 338 van 28.12.1996, blz. 42.

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(6 december 1999)

1. Het begrip steun in de zin van artikel 1, lid 1, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS van 18 december 1996 houdende communautaire regels voor steun aan de ijzer- en staalindustrie heeft betrekking op alle vormen van steun. Deze beschikking, die bekend staat als de Staalsteuncode, werd goedgekeurd volgens de procedure van artikel 95 van het EGKS-Verdrag, als een afwijking van artikel 4 van het EGKS-Verdrag, waarbij iedere steun aan de ijzer- en staalindustrie onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard.

Het geachte parlementslid lijkt met zijn opmerkingen te doelen op besluiten van de Commissie houdende goedkeuring van herstructureringssteun aan bepaalde ijzer- en staalondernemingen. Evenals de Staalsteuncode werden deze beschikkingen goedgekeurd overeenkomstig de procedure van artikel 95 van het EGKS-Verdrag. Bij de goedkeuring ervan werd geoordeeld dat deze aan de belangen van de Gemeenschap voldeden en bijgevolg werd deze steun gelijkgesteld met communautaire steun. Deze beschikkingen werden niet in afwijking van de Staalsteuncode, maar net als deze code, in afwijking van het EGKS-Verdrag genomen.

2. Reeds in 1993, toen de Raad zijn unanieme goedkeuring hechtte aan de laatste groep van dit soort beschikkingen, verklaarde hij dat dit de laatste keer zou zijn, en sedertdien heeft geen enkele lidstaat om een nieuwe afwijking krachtens artikel 95 verzocht.