Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2199/99 van José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE) aan de Commissie. AL INVEST-programma.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2199/99 van José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE) aan de Commissie. AL INVEST-programma.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2199/99

van José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE) aan de Commissie

(29 november 1999)

Betreft: AL INVEST-programma

Is de Commissie voornemens zelf en niet het technisch secretariaat informatie te verstrekken om een constructieve dialoog met de gebruikers van het programma op gang te brengen teneinde de huidige werking ervan te vergemakkelijken en te verbeteren?

Gecombineerd Antwoord van de heer Patten namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2198/99, E-2199/99, E-2200/99 en E-2201/99

(7 januari 2000)

Wat de in 1999 georganiseerde conferenties betreft, die rechtstreeks verband hielden met de tweede fase van AL-Invest, zijn er vergaderingen belegd met de Europese ondernemers (februari 1999); met de Latijns-Amerikaanse ondernemers (juni 1999); en met de Europese en de Latijns-Amerikaanse ondernemers (oktober 1999, Connect, Barcelona).

Het tijdschema is slechts op één punt aanzienlijk gewijzigd: de toelichting bij de tweede fase voor het PVD-ALA-comité werd gegeven op 23 september 1999, in plaats van 14 oktober 1999. Het is mogelijk dat die verandering bepaalde ondernemers enigszins heeft verrast. De reden voor deze wijziging is eenvoudig. Hiermee schijnt het mogelijk te zijn om de begroting voor de tweede fase reeds in 1999 financieel vast te leggen (in plaats van de in 2000 (begroting 2000) zoals oorspronkelijk was gepland) en aldus iedere vorm van continuïteit tussen de eerste en de tweede fase van AL-Invest te voorkomen.

Voorts heeft de Commissie de uit de vergadering van de Spaanse Copeco's van 20 september 1999 voortvloeiende aanbevelingen tijdig ontvangen en is zij voornemens om daaraan in ieder geval gevolg te geven.

De Commissie kan aankondigen dat zij voornemens is om het technisch secretariaat van AL-Invest tot in 2005 te handhaven, bij wijze van dienstverlening aan de ondernemers. Dat is namelijk een stabiliserende factor voor het programma.

De Commissie geeft toe dat er zich in 1998 ernstige vertragingen hebben voorgedaan. De Commissie heeft daarop echter eind 1998 gereageerd door gedetailleerde informatie ter beschikking van de begunstigden te stellen, om deze laatste bij de indiening van hun dossiers te helpen en door voor een vereenvoudigd standaardcontract te kiezen en het personeel in te zetten dat nodig was om de betalingsachterstand in te halen. Dankzij die maatregelen was de achterstand begin 1999 geheel en al ingehaald en doen er zich sindsdien geen vertragingen meer voor bij de behandeling van de AL-Invest-dossiers. Wat de aan de begunstigden toegebrachte schade betreft, herinnert de Commissie er aan dat er, net zoals voor ieder ander project, telkens wanneer zulks gerechtvaardigd is, moratore interesten moesten worden betaald.

De Commissie is thans in staat te verduidelijken dat er inderdaad methoden zullen worden gehanteerd om de bedrijven elk afzonderlijk te begeleiden (ARIEL). Met die methodiek kunnen de zakelijke contacten met een (of meer) partner(s) aan de overkant van de Atlantische Oceaan elk afzonderlijk worden gevolgd, gedurende ongeveer 18 maanden. Deze nieuwe methoden zijn actiever dan de ontmoetingen per sector, zoals b.v. de ontmoeting van 20 bedrijven van het ene continent met 60 bedrijven van het andere continent, gedurende drie dagen. Voor de fase 1996-2000 bedroeg de bijdrage tot het TIPS-stelsel 3 mln; voor de fase 2000-2004 beloopt deze bijdrage 2,4 mln. Met het einde van deze laatste fase eindigt ook de TIPS-bijdrage, die gedurende drie jaar in afnemende mate wordt verleend. De Commissie heeft een technische evaluatie en een financieel controleonderzoek verricht. Samenvattend valt te vermelden dat dit electronisch netwerk Zuid-Zuid voor de gehele Latijns Amerikaanse regio geldt. Het heeft een unieke electronische netwerkdienstverlening te bieden, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de minst geavanceerde landen van Latijns-Amerika. Door de opkomst van Internet zal de ondersteuning van TIPS door de Gemeenschap waarschijnlijk op den duur niet meer nodig zijn. TIPS komt direct ten goede aan het Latijns-Amerikaanse bedrijfsleven en indirect aan de Europese bedrijven, die toegang kunnen vragen en krijgen tot de electronische dienstverlening van TIPS en met name kunnen

profiteren van de door TIPS verzamelde gedetailleerde gegevens over kleine en middelgrote Latijns-Amerikaanse bedrijven, die belangstelling hebben voor internationale partnerschappen (10.000 geregistreerd). Bovendien heeft het Latijns-Amerikaanse parlement in een brief van zijn voorzitter, de heer Singer, aan de Commissie, d.d. 13 april 1999, bevestigd hoeveel belang het aan TIPS hecht.