Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2289/99 van Marialiese Flemming (PPE-DE) aan de Commissie. Walvisvangst in Rusland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2289/99 van Marialiese Flemming (PPE-DE) aan de Commissie. Walvisvangst in Rusland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2289/99

van Marialiese Flemming (PPE-DE) aan de Commissie

(13 december 1999)

Betreft: Walvisvangst in Rusland

Volgens de Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) zijn in de afgelopen maanden tussen de 30 en 50 witte walvissen (beluga's) in de Russische Zee van Ochotsk gedood. De speklaag en het vlees zijn naar Japan geëxporteerd. Voorts zijn er 12 dieren levend gevangen om naar dolfinariums (wereldwijd) te worden geëxporteerd.

Sinds 1986 is de commerciële walvisvangst verboden. Thans staat de regering van Rusland de jacht op beluga's in de Zee van Ochotsk en de uitvoer van vlees en spek naar Japan toe. Dat betekent dat voor de eerste keer sinds vele jaren weer commerciële handel met producten van kleine walvissen wordt gedreven.

Is de Commissie hiervan op de hoogte?

Zo ja, welke maatregelen heeft zij in gedachten?

Is de Commissie voornemens maatregelen te nemen om met onmiddellijke ingang een eind te maken aan elke vorm van invoer van producten van witte walvissen en levende beluga's in Japan en zo ja, welke?

Is de Commissie voornemens maatregelen te nemen tegen voortzetting van het doden en vangen van witte walvissen door Rusland en zo ja, welke?

Is de Commissie voornemens maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat Rusland exportvergunningen intrekt en alle levend gevangen witte walvissen onmiddellijk in vrijheid stelt en zo ja, welke?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(11 januari 2000)

De Commissie heeft kennis van verslagen over de recente jacht op witte walvissen door Russische vaartuigen.

Krachtens Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer(1) is de invoer van spek, vlees en alle andere producten van witte walvissen alsmede van levende specimens in de Gemeenschap voor commerciële doeleinden verboden.

De Commissie is niet bevoegd om maatregelen te nemen die het doden en vangen van witte walvissen door Rusland, de uitvoer van specimens uit Rusland of de invoer in Japan verbieden.

(1) PB L 61 van 3.3.1997.