Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2518/99 van Gianfranco Dell'Alba (TDI) aan de Commissie. Gebruik van laserinstrumenten in de stad Modena.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2518/99 van Gianfranco Dell'Alba (TDI) aan de Commissie. Gebruik van laserinstrumenten in de stad Modena.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2518/99

van Gianfranco Dell'Alba (TDI) aan de Commissie

(22 december 1999)

Betreft: Gebruik van laserinstrumenten in de stad Modena

Al jaren lang worden in de stad Modena lasergeweren gebruikt om spreeuwen, duiven en andere vogels uit het stadscentrum te verdrijven (deze geweren heten sinds kort laserinstrumenten).

Ondanks de protesten en initiatieven die, ook op Europees niveau, door een groot aantal burgers en verenigingen tegen deze praktijken zijn ontplooid, wordt nog steeds op de vogels geschoten.

De Italiaanse overheid heeft in mei 1997 (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en in december 1997 (Ministerie van Volksgezondheid) verklaard dat de laserinstrumenten die overeenstemmen met de Europese norm CEI EN 60825 gevaarlijk zijn.

Volgens deze norm met betrekking tot de fabricage en het gebruik van lasers zijn slechts drie toepassingen toegestaan:

- industrieel gebruik,

- telecommunicatie,

- medische toepassingen,

en de wijze waarop de lasers in de gemeente Modena en waarschijnlijk ook in andere steden worden gebruikt, wordt daarvan dus uitgesloten. De in Modena gebruikte lasers zijn bovendien voorzien van een met de hand regelbaar optisch systeem dat niet in de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant (het Franse bedrijf Desman) voorkomt. Namens de Commissie heeft mevrouw Bjerregard op 28 januari 1997 (E-3175/96)(1) en 16 december 1997 (E-3800/97)(2) antwoord gegeven op twee parlementaire vragen van de heer Tamino over dit onderwerp.

De Commissie zou de Italiaanse autoriteiten verzoeken om aanvullende informatie over de veiligheid van de burgers van Modena en het personeel dat de apparaten moet bedienen. De Italiaanse autoriteiten waren krachtens artikel 9 van richtlijn 79/409/EEG(3) gehouden deze informatie te verstrekken. Heeft de Commissie deze daadwerkelijk gevraagd en ontvangen?

Deelt de Commissie de mening dat het dringend nodig is ter plaatse inspectie verrichten, daar deze praktijken nog steeds plaatsvinden, om zo nodig de Italiaanse autoriteiten in gebreke te stellen en de communautaire bepalingen hieromtrent volledig te doen naleven?

(1) PB C 186 van 18.6.1997, blz. 41.

(2) PB C 187 van 16.6.1998, blz. 59.

(3) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(23 februari 2000)

In verband met de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers die toestellen zoals laserinstrumenten bedienen, verwijst de Commissie het geachte parlementslid naar de antwoorden die zijn gegeven op de schriftelijke vragen E-3175/96 en E-3800/97 van de heer Tamino. Het is immers aan de Italiaanse autoriteiten voor een passende controle en toezicht op de nationale bepalingen ter omzetting van de richtlijnen inzake de gezondheid en veiligheid op het werk te zorgen. De betrokken partijen dienen zich in verband hiermee tot die autoriteiten te richten.

Wat artikel 9 van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand betreft, hebben de Italiaanse autoriteiten de Commissie meegedeeld dat de ondernomen acties geen grote storing voor de populatie van in het wild levende vogels hebben veroorzaakt. Deze acties zijn uitgevoerd na afloop van de broedperiode en er werden geen vogels gekwetst of gedood. Aangezien er geen enkele significante storing werd veroorzaakt, is artikel 9 van Richtlijn 79/409/EEG in dit geval niet van toepassing.

De Commissie was van oordeel dat de in verband met de richtlijn ontvangen informatie ruim voldoende was en heeft de zaak bijgevolg gesloten.

In het voorjaar van 1998 is aan de heer Tamino een brief gestuurd ter aanvulling van de informatie die in het antwoord op schriftelijke vraag E-3800/97 was gegeven.