Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2550/99 van Bill Miller (PSE) aan de Commissie. Agenda 2000.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2550/99 van Bill Miller (PSE) aan de Commissie. Agenda 2000.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2550/99

van Bill Miller (PSE) aan de Commissie

(4 januari 2000)

Betreft: Agenda 2000

De hervorming van het GLB maakte deel uit van het pakket Agenda 2000. Binnen dit pakket zou de melkquotaregeling worden hervormd. Naar ik heb begrepen zal dat niet voor 2003 gebeuren, maar inmiddels zijn de melkquota voor Ierland, Italië en Portugal verhoogd. Wat waren de redenen daarvoor?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(18 januari 2000)

In het kader van Agenda 2000 heeft de Europese Raad van Berlijn voor de zuivelsector twee essentiële besluiten genomen: verlaging van de richtprijs voor melk en van de interventieprijs voor respectievelijk boter en magere-melkpoeder vanaf 2005 en handhaving van de melkquotraregeling tot in 2008 (de Raad heeft zich er evenwel toe verbonden de regeling in 2003 opnieuw te bezien en na te gaan of de huidige regeling na 2006 kan worden beëindigd), alsmede verhoging van de nationale quota in twee fasen.

De verhoging van de melkquota viel niet los te koppelen van enerzijds de verlenging van de looptijd van de quotaregeling na 31 maart 2000, de datum waarop de regeling normaliter afliep, en anderzijds de verlaging van de institutionele prijzen die de quotaverhoging mogelijk maakt.

In deze context en rekening houdend met de urgente structuurproblemen die direct samenhangen met de voortzetting van de quotaregeling, heeft de Raad besloten de vanaf 2005 toe te passen lineaire verhoging, met 1,5 %, van de quota voor Griekenland, Spanje, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) te vervangen door een vervroegd per 1 april 2000 toe te passen specifieke verhoging. Tot deze bijzondere verhoging is ook besloten in de overtuiging dat zij weinig of geen effect zal sorteren op de productie in deze lidstaten en dus ook niet op de totale productie in de Gemeenschap.