Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2653/99 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Luchthaven Malpensa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2653/99 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Luchthaven Malpensa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2653/99

van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie

(12 januari 2000)

Betreft: Luchthaven Malpensa

In een besluit dat de Italiaanse regering heeft uitgevaardigd naar aanleiding van de beschuldiging dat haar besluiten van 5 juli 1996 en 13 oktober 1997, waarbij alle vluchten van Linate naar Malpensa werden verplaatst, niet in overeenstemming waren met de communautaire voorschriften, werd bepaald dat 34 % van de Europese vluchten op de luchthaven Linate zou blijven totdat de toegangsinfrastructuur klaar zou zijn en de mededeling zou komen dat de werkzaamheden waren afgerond.

Ik wijs er nogmaals op dat Linate als luchthaven voor de verbinding met de hoofdsteden van de 15 lidstaten moet blijven bestaan en vraag de Commissie of het haar bekend is hoeveel ongemak de gebruikers van de hub van Malpensa nog steeds ondervinden, met name als gevolg van het ontbreken van toereikende structuren, het feit dat de pendeltrein nog steeds niet bij terminal 2 stopt, waardoor de passagiers hun bagage zelf mee moeten slepen en zij gebruik moeten maken van taxi's of van de busverbinding tussen terminal 1 en terminal 2 (diensten die bovendien niet 24 uur per dag functioneren), alsook vanwege het feit dat er niet eens voldoende bagagewagentjes zijn? Wat vindt zij ervan dat de Italiaanse regering haar nog steeds niet de inlichtingen heeft verstrekt die voor 15 november binnen hadden moeten zijn?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(12 april 2000)

De Commissie heeft bijzonder veel aandacht besteed aan de situatie van de luchthaven van Malpensa, met name wat de toegangs- en luchthaveninfrastructuur betreft, en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Deze kwestie hangt immers nauw samen met het probleem van de verenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht van de Italiaanse regels voor de verdeling van het verkeer tussen de verschillende luchthavens van het luchthavensysteem van Milaan.

Zo heeft de Commissie in 1998 en 1999 met de medewerking van gespecialiseerde adviseurs herhaaldelijk grondige controles van de staat van die infrastructuur uitgevoerd, met name om na te gaan of deze aangepast is aan het verkeersvolume dat naar Malpensa moet worden overgebracht ter uitvoering van voornoemde regels voor de verdeling van het verkeer. Op basis van deze informatie is de Commissie in 1998 opgetreden om de onmiddellijke toepassing van de oorspronkelijk goedgekeurde regels onverenigbaar met het Gemeenschapsrecht(1) te verklaren. Daarna hebben de Italiaanse autoriteiten rekening gehouden met het resultaat van die controles en hebben zij besloten de toepassing van deze regels uit te stellen (tot oktober 1999 en daarna tot december 1999).

Wat met name de luchthaveninfrastructuur betreft, hebben de Italiaanse autoriteiten, rekening houdend met de door de gespecialiseerde adviseurs uitgevoerde controles, in oktober 1999 besloten bepaalde werkzaamheden en verbeteringen van diverse aspecten uit te voeren (beschikbaarheid van extra gates, opzetten van het systeem Apron Management Control, verbetering van de capaciteit voor

de bagage- en de paspoortcontrole, enz.) In tegenstelling tot wat het geachte parlementslid lijkt te denken, hebben de Italiaanse autoriteiten de Commissie wel degelijk de gevraagde informatie over de effectieve uitvoering van deze werkzaamheden en verbeteringen meegedeeld. Deze informatie wordt momenteel door de Commissie geverifieerd.

(1) Beschikking van de Commissie van 16 september 1998 inzake een procedure aangaande de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad (Zaak VII/AMA/11/98 Italiaanse verkeersverdelingsregels voor het luchthavensysteem van Milaan), PB L 337 van 12.12.1998.