Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2826/99 van Ioannis Souladakis (PSE) aan de Raad. Plunderingen en smokkel van kostbaarheden in Kosovo.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2826/99 van Ioannis Souladakis (PSE) aan de Raad. Plunderingen en smokkel van kostbaarheden in Kosovo.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2826/99

van Ioannis Souladakis (PSE) aan de Raad

(17 januari 2000)

Betreft: Plunderingen en smokkel van kostbaarheden in Kosovo

Volgens berichten in de pers komen in Kosovo steeds vaker gevallen voor van plundering van monumenten en smokkel van de kunstschatten daaruit zonder dat er ook maar iets wordt gedaan om deze te beschermen en te redden. Zo zijn archeologische monumenten uit de hellenistische en de Romeinse tijd, kloosters en kerken met kostbaarheden van onschatbare waarde die eeuwenlang gespaard zijn gebleven, thans overgeleverd aan een orkaan van antiquiteitensmokkelaars. Tot nu toe is er geen enkel initiatief genomen om de smokkelwaar op te sporen en de monumenten te beschermen tegen deze mensen, met als rechtstreeks gevolg de definitieve vernieling en verdwijning van kostbaarheden van onschatbare waarde.

Kan de Raad meedelen of hij actie heeft ondernomen ter bescherming van de monumenten in Kosovo, die deel uitmaken van de Europese cultuur, en hoe hij in de toekomst denkt op te treden om deze smokkel tegen te gaan?

Antwoord

(2 mei 2000)

De Raad beseft dat het historische patrimonium in Kosovo gevaar loopt. De bescherming van plaatsen en monumenten met een bijzondere culturele en/of religieuze waarde in Kosovo is in Raadszittingen meermaals aan de orde gesteld.

Artikel 151, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bepaalt het volgende: De Gemeenschap en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de inzake cultuur bevoegde internationale organisaties, met name met de Raad van Europa..

Deze bepaling kan alleen worden toegepast wanneer de Commissie een voorstel bij het Europees Parlement en de Raad indient.

Op 28 juni 1999 heeft de Raad, in de samenstelling van de ministers van Cultuur en de Audiovisuele Sector, de Commissie verzocht de balans op te maken van de situatie ter plaatse, alsmede een inventaris op te stellen van de tot nu toe genomen initiatieven. De Europese Commissie had toegezegd dit voor het najaar van 1999 te zullen doen. De Raad had ook verklaard positief te staan tegenover het idee om het mandaat van het Bureau voor wederopbouw uit te breiden tot cultuur.

Op 23 november 1999 heeft de Raad dit onderwerp opnieuw besproken op basis van het door de Commissie ingediende verslag over de culturele acties die door de Europese Unie zijn ondernomen in het kader van de wederopbouw van Kosovo. Dit verslag bevatte een aantal voorstellen die in de richting gaan van de door de Raad geformuleerde wensen.