Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0098/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Naleving van het partnerschapsbeginsel bij de uitwerking van het ROP 2000-2006 betreffende de autonome gebieden van doelstelling 1.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0098/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Naleving van het partnerschapsbeginsel bij de uitwerking van het ROP 2000-2006 betreffende de autonome gebieden van doelstelling 1.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0098/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Naleving van het partnerschapsbeginsel bij de uitwerking van het ROP 2000-2006 betreffende de autonome gebieden van doelstelling 1.

Publicatieblad Nr. 374 E van 28/12/2000 blz. 0023 - 0024


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0098/00

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(26 januari 2000)

Betreft: Naleving van het partnerschapsbeginsel bij de uitwerking van het ROP 2000-2006 betreffende de autonome gebieden van doelstelling 1

In oktober 1999 heb ik aan de Commissie een schriftelijke vraag gesteld (nr. P-1798/99)(1) over de toepassing van het partnerschapsbeginsel bij de uitvoering van het ROP 2000-2006 van de Spaanse autonome gebieden van doelstelling 1. Dit wezenlijke document dat handelt over de belangrijkste investeringen in economische ontwikkeling, werkgelegenheid en vervoersnetwerken is immers niet aan het parlement van Galicië voorgelegd.

De heer Barnier schreef dat de Commissie het definitieve antwoord uitstelde zolang Brussel het ROP niet had ontvangen. Hij verzekerde echter dat, overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van verordening (EG) nr. 1260/1999(2) van de Raad betreffende de structuurfondsen, de lidstaten in ieder geval het ROP pas aan de Commissie kunnen voorleggen na de partners te hebben geraadpleegd. Bovendien bepaalt de verordening dat elk plan een overzicht moet omvatten van de maatregelen die het land met het oog op de raadpleging van de partners heeft genomen.

Wat is de Commissie, nu zij in het bezit is van het ROP, voornemens te doen om ervoor te zorgen dat het partnerschapsbeginsel wordt nageleefd en de Spaanse autonome gemeenschappen hun bevoegdheden kunnen uitoefenen, met name Galicië, waarvan het parlement door de Spaanse staat is gepasseerd bij de uitwerking van een ROP dat duidelijk onder zijn bevoegdheid valt, als instelling die verantwoordelijk is voor de economische en sociale ontwikkeling van het land?

(1) PB C 203 E van 18.7.2000, blz. 51.

(2) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(10 maart 2000)

In artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1260/90 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen(1) is bepaald dat de communautaire actie tot stand komt in nauw overleg, partnerschap genoemd, tussen de Commissie, de betrokken lidstaat en de autoriteiten en instanties die door de lidstaat zijn aangewezen in het kader van zijn nationale regels en de bestaande praktijk, met name: de regionale en plaatselijke autoriteiten en de andere bevoegde publieke autoriteiten, de economische en sociale partners, en alle andere in dit kader relevante instanties. Deze autoriteiten en instanties worden partners genoemd.

Wat de plannen voor regionale ontwikkeling (PRO's) betreft, is in respectievelijk artikel 15 en artikel 16 van vorengenoemde verordening bepaald dat de plannen door de lidstaat bij de Commissie (worden) ingediend, nadat er overleg is gepleegd met de partners, en dat de plannen een overzicht bevatten van de regelingen die getroffen zijn om de partners te raadplegen.

In het op 29 oktober 1999 door de Spaanse regering ingediende PRO voor de onder doelstelling 1 vallende regio's is een hoofdstuk gewijd aan de toepassing van dit partnerschapsbeginsel. Daarin wordt met name uitgelegd dat de autonome regio's van het begin af aan betrokken zijn geweest bij het ontwerp, de uitwerking en de opstelling van genoemd plan en dat zij verscheidene malen de gelegenheid hebben gehad hun standpunt kenbaar te maken en wijzigingen voor te stellen voor het definitieve ontwerp.

Aangezien het volgens Verordening (EG) nr. 1260/1999 aan de lidstaten is deze partners aan te wijzen, is de Commissie van mening dat de Spaanse regering bij de opstelling van dit PRO aan haar verplichtingen inzake de naleving van het partnerschapsbeginsel heeft voldaan.

(1) PB L 161 van 26.6.1999.