Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0103/00 van Jo Leinen (PSE) aan de Commissie. Verenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht om een Deense wet voor belastingheffing op aandelenwinst bij vertrek naar een ander EU-land.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0103/00 van Jo Leinen (PSE) aan de Commissie. Verenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht om een Deense wet voor belastingheffing op aandelenwinst bij vertrek naar een ander EU-land.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0103/00 van Jo Leinen (PSE) aan de Commissie. Verenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht om een Deense wet voor belastingheffing op aandelenwinst bij vertrek naar een ander EU-land.

Publicatieblad Nr. 374 E van 28/12/2000 blz. 0024 - 0024


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0103/00

van Jo Leinen (PSE) aan de Commissie

(26 januari 2000)

Betreft: Verenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht om een Deense wet voor belastingheffing op aandelenwinst bij vertrek naar een ander EU-land

Op grond van een Deense wet uit 1987 wordt op aandelenwinst bij Deense burgers een belasting geheven bij vertrek naar een ander EU-land. Personen die er beroepshalve of om ander redenen toe gedwongen zijn in een ander EU-land te werken en te wonen, worden derhalve gediscrimineerd.

1. Kan de Commissie mededelen of paragraaf 13, sub a) van de Wet inzake kapitaalwinst op aandelen (Lovbekendtgørelse 1987-11-05, nr. 698, Karnovs Lovsamling 6 (1988), blz. 5880) verenigbaar is met de artikelen 12, 18, 43 en 56 van het EG-Verdrag?

2. Zo neen, wat denkt zij dan te doen om ervoor te zorgen dat het Koninkrijk Denemarken zich aan het Gemeenschapsrecht houdt?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(9 maart 2000)

De Commissie is op de hoogte van de Deense belastingvoorschriften volgens welke belasting wordt geheven op niet-gerealiseerde kapitaalwinsten uit aandelen wanneer een persoon het land verlaat. In Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk bestaan soortgelijke regels.

Volgens de Deense wetgeving wordt belasting geheven op in Denemarken gerealiseerde kapitaalwinsten uit aandelen. Teneinde belastingbetalers die het land verlaten om te gaan wonen in een lidstaat waar geen belasting op kapitaalwinsten wordt geheven op gelijke voet te behandelen, wordt bij hun vertrek uit Denemarken een aanslag geheven van hun latente belastingschulden met betrekking tot kapitaalwinsten. Deze belasting is evenwel niet onmiddellijk verschuldigd maar dient pas te worden betaald wanneer de kapitaalwinsten zijn gerealiseerd, dit wil zeggen wanneer de betrokken aandelen daadwerkelijk zijn verkocht. De belastingaanslag vindt plaats op basis van de kapitaalwinsten berekend bij vertrek uit Denemarken maar indien de aandelen later in waarde dalen, staat Denemarken een herberekening van de belasting toe zodat alleen de effectieve kapitaalwinsten worden belast. Bovendien wordt de belasting op kapitaalwinsten die in de nieuwe lidstaat van woonplaats wordt geheven, op de Deense belastingaanslag volledig als krediet aangerekend.

Het is juist dat de belastingschuldige bij het verlaten van Denemarken een borg voor de belastingaanslag moet stellen maar de Deense autoriteiten aanvaarden (een deel van) de aandelen als zekerheid.

Er lijkt geen substantieel verschil te bestaan tussen de fiscale behandeling van Deense ingezetenen en andere personen die Denemarken verlaten.

In ieder geval zal de Commissie de verenigbaarheid van de Deense regels met het Gemeenschapsrecht verder onderzoeken, aangezien zij over hetzelfde onderwerp een klacht heeft ontvangen, die thans wordt onderzocht.