Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0104/00 van Markus Ferber (PPE-DE) aan de Commissie. Verdeling van middelen voor het programma Media II over verschillende lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0104/00 van Markus Ferber (PPE-DE) aan de Commissie. Verdeling van middelen voor het programma Media II over verschillende lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0104/00 van Markus Ferber (PPE-DE) aan de Commissie. Verdeling van middelen voor het programma Media II over verschillende lidstaten.

Publicatieblad Nr. 280 E van 03/10/2000 blz. 0178 - 0178


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0104/00

van Markus Ferber (PPE-DE) aan de Commissie

(26 januari 2000)

Betreft: Verdeling van middelen voor het programma Media II over verschillende lidstaten

Het programma Media II is gericht op het bevorderen van projecten op audiovisueel gebied. Het programma kent drie prioriteiten: scholing, ontwikkeling van projecten en distributie en ondersteuning van Europese films en televisieproducten in andere lidstaten.

Hoeveel financiële steun voor de drie prioriteiten hebben de verschillende lidstaten ontvangen sinds de start van het programma? Waarom?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(2 maart 2000)

De geachte afgevaardigde wordt verwezen naar het Verslag van de Commissie over de resultaten die in de periode 1 januari 1996 30 juni 1998 zijn bereikt in het kader van het programma Media II (1996-2000)(1), dat op 16 maart 1999 aan het Parlement is toegezonden.

Er zij op gewezen dat de selectie van de begunstigden door de Commissie heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de Besluiten van de Raad 95/564/EG van 22 december 1995 betreffende de tenuitvoerlegging van een opleidingsprogramma voor de vakmensen van de Europese audiovisuele-programma-industrie (Media II Opleiding)(2) en 95/563/EG van 10 juli 1995 betreffende een programma ter bevordering van de ontwikkeling en de distributie van Europese audiovisuele werken (Media II Ontwikkeling en distributie) (1996-2000)(3).

De door de Commissie medegefinancierde projecten worden niet gekozen op grond van hun nationaliteit of lidstaat van herkomst, maar op grond van hun kwaliteit en hun Europese meerwaarde. Oproepen tot het indienen van voorstellen worden in het Publicatieblad gepubliceerd. Richtsnoeren geven de verschillende van toepassing zijnde subsidiabiliteits- en selectiecriteria aan.

Een eindverslag zal bij het afsluiten van het programma MEDIA II eind 2000 aan het Parlement worden toegezonden.

(1) COM(1999) 91 def.

(2) PB L 321 van 30.12.1995.

(3) PB L 321 van 30.12.1995.