Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0214/00 van Bernard Poignant (PSE) aan de Commissie. Gezonken tanker Erika en schadevergoeding voor de visserij- en aquacultuursector door de structuurfondsen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0214/00 van Bernard Poignant (PSE) aan de Commissie. Gezonken tanker Erika en schadevergoeding voor de visserij- en aquacultuursector door de structuurfondsen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0214/00 van Bernard Poignant (PSE) aan de Commissie. Gezonken tanker Erika en schadevergoeding voor de visserij- en aquacultuursector door de structuurfondsen.

Publicatieblad Nr. 026 E van 26/01/2001 blz. 0020 - 0021


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0214/00

van Bernard Poignant (PSE) aan de Commissie

(4 februari 2000)

Betreft: Gezonken tanker Erika en schadevergoeding voor de visserij- en aquacultuursector door de structuurfondsen

Het zinken van de tanker Erika heeft belangrijke economische gevolgen voor een sector die reeds zwaar door crises wordt getroffen, te weten de visserij- en aquacultuursector. Sommige vissers kunnen niet langer rond de wrakstukken van de Erika vissen omdat dit echte tijdbommen zijn geworden; anderen zijn door de vervuiling met de stookolie hun werktuigen kwijt. Alle vissers hebben hun activiteiten een tijd lang niet kunnen uitoefenen en hebben daardoor visdagen verloren.

Ook talloze oesterkwekers zitten met de gevolgen van deze ramp omdat de stookolie hun oesterparken is binnengedrongen en niet alleen de productie maar ook hun materiaal heeft vernietigd.

Tot slot is ook het vertrouwen van de consument in visproducten verminderd, hetgeen doet vrezen voor een daling van de verkoop van deze producten.

Slachtoffers van deze economische ramp kunnen bij het FIPOL (Internationaal Fonds tegen olieverontreiniging) een aanvraag voor schadeloosstelling indienen. De Europese Unie heeft daarentegen geen enkele spoedhulp toegekend.

Uit de perscommuniqués van 4 en 13 januari 2000 blijkt evenwel dat de Commissie van mening is dat de structuurfondsen kunnen worden aangewend om de slachtoffers van de storm uit de brand te helpen.

Is de Europese Unie ook van plan deze fondsen te gebruiken om de vissers en oesterkwekers te helpen die het slachtoffer van de olievervuiling zijn geworden? Zo ja, hoe denkt zij te handelen wanneer bepaalde regio's die van de visserij afhankelijk zijn niet in aanmerking komen voor doelstelling nr. 2?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(20 maart 2000)

Overeenkomstig de uitvoeringsverordening betreffende het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV), namelijk Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector(1), zullen in het kader van het komende Franse enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening voor de visserij en de aquacultuur in de periode 2000-2006 (EPD) financiële bijdragen uit het FIOV kunnen worden geleverd voor het herstel van de schade die de vissers en de oesterkwekers door de olieramp hebben geleden.

Het Franse EPD, dat nog niet bij de Commissie is ingediend, zal voor het hele Franse grondgebied gelden, los van doelstelling 2. De door de olieramp getroffen regio's zullen dus kunnen profiteren van alle overeenkomstig de FIOV-verordening geplande acties.

(1) PB L 337 van 30.12.1999.