Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0247/00 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Inhoudingen op de premies van de tabakstelers ten voordele van het communautair fonds voor tabak.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0247/00 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Inhoudingen op de premies van de tabakstelers ten voordele van het communautair fonds voor tabak.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0247/00 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Inhoudingen op de premies van de tabakstelers ten voordele van het communautair fonds voor tabak.

Publicatieblad Nr. 225 E van 08/08/2000 blz. 0225 - 0225


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0247/00

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(7 februari 2000)

Betreft: Inhoudingen op de premies van de tabakstelers ten voordele van het communautair fonds voor tabak

In zijn resolutie van 17.7.1997(1)over de GOM in de sector ruwe tabak had het Europees Parlement als voorwaarde voor eender welke verhoging van de bijdragen voor het Tabaksonderzoek- en -informatiefonds gesteld dat de Commissie informatie moest verstrekken over de activiteiten van dit fonds.

1. Zijn er gegevens gepubliceerd over het gebruik van het geld dat is ingehouden door het Tabaksonderzoek- en -informatiefonds gedurende de periode 1993-1998? Welke programma's zijn tot nu toe voor Griekenland gefinancierd?

2. Is de Commissie, overwegende dat er geen uitvoeringsverordening is gepubliceerd over de verhoging van de bijdrage voor het fonds voor tabak die is vastgelegd in verordening 1636/98(2)van de Raad, voornemens te overwegen om voor het jaar 1999 geen geld af te houden van de premies van de tabaktelers voor het desbetreffende fonds?

(1) PB C 286 van 22.9.1997, blz. 237.

(2) PB L 210 van 28.7.1998, blz. 23.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(8 maart 2000)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.