Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0253/00 van Daniel Hannan (PPE-DE) aan de Commissie. Verordeningen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0253/00 van Daniel Hannan (PPE-DE) aan de Commissie. Verordeningen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0253/00 van Daniel Hannan (PPE-DE) aan de Commissie. Verordeningen.

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0166 - 0167


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0253/00

van Daniel Hannan (PPE-DE) aan de Commissie

(7 februari 2000)

Betreft: Verordeningen

Wat is naar raming het totaal aantal verordeningen van de Commissie dat in 1998 werd goedgekeurd, onderverdeeld naar a) richtlijnen van de Commissie, b) besluiten/beschikkingen van de Commsisie, c) richtlijnen van de Raad, d) richtlijnen van de Raad/het Europees Parlement, e) niet in het Publicatieblad gepubliceerde regelingen, f) routinebeheerinstrumenten die slechts een bepaalde tijd geldig zijn? In hoeverre verschilt dit met voorgaande jaren en wat zijn de jongste ramingen voor 1998?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(3 maart 2000)

Hoeveel verordeningen, richtlijnen en besluiten/beschikkingen van 1995 tot 1999 respectievelijk door het Europees Parlement en de Raad of de Raad alleen of de Commissie, met uitsluiting van de routinebeheerinstrumenten voor een bepaalde tijd, werden goedgekeurd, wordt rechtstreeks medegedeeld aan het geachte parlementslid en het secretariaat-generaal van het Parlement. Deze gegevens zijn ontleend aan de interinstitutionele database Celex. Zij zijn sinds 1997 ook opgenomen in het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie (tabellen nr. 28 (1997 en 1998) en nr. 29 (1999)). Om van de evolutie van het aantal geldende wetgevingsbesluiten een idee te geven, wordt ook vermeld hoeveel besluiten in de loop van de verschillende jaren werden ingetrokken of verstreken.

De routinebeheerinstrumenten voor een bepaalde tijd (van enkele dagen tot enkele maanden) die in het Publicatieblad (reeks L) met de titel ervan in dunne letters worden gepubliceerd, zijn alle verordeningen van de Commissie en betreffen merendeels het landbouwbeleid. Het aantal ervan beloopt (bron: hierboven genoemde database Celex): 1831 in 1999; 1809 in 1998; 1603 in 1997; 1402 in 1996 en 1877 in 1995.

Niet in het Publicatieblad gepubliceerde besluiten van de instellingen hebben geen wetgevend karakter. Zij vormen trouwens een weinig homogeen geheel (het gaat hierbij bv. om zowel verlening van financiële bijstand aan lidstaten, lagere overheden en ondernemingen als om besluiten betreffende de aanstelling van ambtenaren en de toepassing van hun statuut) waarvan een geconsolideerde specificatie van geen belang zou zijn.