Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0360/00 van Jean Lambert (Verts/ALE) aan de Commissie. Bouw van een bottelingsfabriek voor bronwater in Taguluche, La Gomera (Kanarische eilanden).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0360/00 van Jean Lambert (Verts/ALE) aan de Commissie. Bouw van een bottelingsfabriek voor bronwater in Taguluche, La Gomera (Kanarische eilanden).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0360/00 van Jean Lambert (Verts/ALE) aan de Commissie. Bouw van een bottelingsfabriek voor bronwater in Taguluche, La Gomera (Kanarische eilanden).

Publicatieblad Nr. 330 E van 21/11/2000 blz. 0137 - 0138


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0360/00

van Jean Lambert (Verts/ALE) aan de Commissie

(4 februari 2000)

Betreft: Bouw van een bottelingsfabriek voor bronwater in Taguluche, La Gomera (Kanarische eilanden)

Op het eiland La Gomera heeft de regering van de Kanarische eilanden de bouw in Taguluche, gemeente Valle Gran Rey, van een bottelingsfabriek voor bronwater van openbaar en maatschappelijk belang verklaard. Het gebied waar de fabriek is gepland is een als zodanig erkende plattelandszone die op grond van zijn ligging onderdeel is van het voorstel van de Kanarische regering om het zogeheten gebied Taguluche, dat onder code ES7020108 is verklaard tot regio van communautair belang, op te nemen in het netwerk Natuur 2000(1).

De aanvraag voor een verklaring van openbaar nut mist iedere grond, omdat volgens de autonome Kanarische wetgeving industriële vestigingen op het platteland in geen geval kunnen worden aangemerkt als gebouwen of installaties van openbaar nut of maatschappelijk belang(2).

Bovendien is het maatschappelijk belang van het project aanvechtbaar, aangezien het hier gaat om het scheppen van 7 arbeidsplaatsen (zoals blijkt uit de documentatie over het project), waartegenover het belang staat van 116 eigenaars van het water die zich in hun rechten aangetast zien en wier mogelijkheden om gewassen te verbouwen beperkt worden. Hier komt nog bij dat het eiland La Gomera geen enkele industriële traditie heeft en al zeker niet op het gebied van bronwater. De fabriek zou kortom een lucratief particulier project zijn dat met openbare gelden wordt gefinancierd. Uit verslagen van deskundigen blijkt dat sprake is van een ongecontroleerde groei van de bronwatersector op de Kanarische eilanden.

In een verslag van de onderminister voor Milieu van het Departement ruimtelijke ordening van de regering van de Kanarische eilanden wordt toegegeven dat naar aanleiding van bovengenoemd project geen milieu-effectbeoordelingsstudie is uitgevoerd waarin aandacht wordt besteed aan het afvangen van bronwater en de gevolgen hiervan voor de traditionele landbouw in deze streek, ofschoon wel wordt toegegeven dat de werkzaamheden gevolgen zullen hebben voor het milieu van het natuurgebied Lomo del Carretón, eveneens een regio die onder code ES7020037 deel uitmaakt van de regio's van communautair belang, aangezien de bottelingsfabriek hoofdzakelijk gebruik zal maken van water afkomstig van drie bronnen, die door de eigenaars worden gebruikt om hun landgoederen te bevloeien(3).

Er ligt dus geen milieuverklaring voor zoals vereist uit hoofde van de communautaire richtlijnen. De verklaring van beide regio's als regio's van communautair belang berust op criterium 1, het behoud van prioritaire habitats en soorten, waaronder de palmsoort Phoenix canariensis. Indien de geplande bouw van dit bottelingsbedrijf doorgang zou vinden, zou dit duidelijk gevolgen hebben voor het voortbestaan van deze palmbomen in het landschap in deze streek, aangezien zij verstoken zouden blijven van de schaarse natuurlijke watertoevoer.

Is de Commissie niet van oordeel dat de plannen voor de bouw van een bottelingsfabriek in Taguluche in strijd is met de communautaire wetgeving inzake milieueffectbeoordeling?

Acht de Commissie de vestiging van een dergelijk bedrijf verenigbaar met de bescherming van gebieden die als regio's van communautair belang op de nominatie staan om te worden opgenomen in het netwerk Natuur 2000?

(1) Zie richtlijn 92/43/EEG betreffende de instandhouding van natuurlijke habitats en fauna en flora, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

(2) Zie wet 5/1987 van 7 april betreffende bebouwing van landbouwgebieden en wet 9/1999 van 13 mei betreffende ruimtelijke ordening op de Kanarische eilanden. Voorts is wet 12/1990 op de Kanarische binnenwateren van toepassing.

(3) Indien de bouw doorgang zou vinden, zou de landbouw van Taguluche gevaar lopen omdat zij verstoken zou blijven van irrigatiewater. Een verzoekschrift met deze strekking is opgestuurd aan het Europees Parlement (nr. 24/2000).

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(7 maart 2000)

De respectievelijk 140 en 263 hectare grote natuurgebieden Taguluche en Lomo del Carretón zijn door de Spaanse autoriteiten opgenomen in hun nationale lijst van potentieel van communautair belang zijnde gebieden die krachtens Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna in de toekomst geïntegreerd kunnen worden in het netwerk Natura 2000(1).

Met betrekking tot het project voor de bouw van een bottelingsfabriek voor water in Taguluche in de gemeente Valle Gran Rey op het eiland La Gomera, Kanarische eilanden, Spanje zij aangestipt dat de Commissie een klacht heeft ontvangen betreffende dezelfde feiten, die geregistreerd is onder referentie P-1999/4875.

Dit dossier wordt door de Commissie bestudeerd teneinde vast te stellen of het door het geachte parlementslid vermelde project gezien de doelstellingen van Richtlijn 92/43/CEE een significant effect kan hebben op de vermelde gebieden, in welk geval de in artikel 6 ervan bepaalde procedure moet worden toegepast.

De Commissie, in haar rol van hoedster van de verdragen, zal de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het Gemeenschaprecht in casu wordt gerespecteerd.

(1) PB L 206 van 22.7.1992.