Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0363/00 van Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) aan de Commissie. Standpunt Commissie inzake merkenrechtelijke uitputting en toelaatbaarheid van parallelle invoer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0363/00 van Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) aan de Commissie. Standpunt Commissie inzake merkenrechtelijke uitputting en toelaatbaarheid van parallelle invoer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0363/00 van Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) aan de Commissie. Standpunt Commissie inzake merkenrechtelijke uitputting en toelaatbaarheid van parallelle invoer.

Publicatieblad Nr. 330 E van 21/11/2000 blz. 0139 - 0140


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0363/00

van Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) aan de Commissie

(14 februari 2000)

Betreft: Standpunt Commissie inzake merkenrechtelijke uitputting en toelaatbaarheid van parallelle invoer

Op grond van artikel 7 van de EU-merkenrichtlijn (89/104/EEG)(1) is in ieder geval sinds 1995 in het merkenrecht van de EU-lidstaten het beginsel van Europese uitputting van toepassing in plaats van het daarvoor in veel lidstaten geldende beginsel van internationale uitputting. Voor de parallelle invoer van gunstige merkartikelen van buiten de EU is geen ruimte meer, met name gelet op de arresten van het Europees Hof van Justitie in de zaken Silhouette en Sebago. In haar verslag van 1 december 1999 vat de Commissie de inzichten samen die in de huidige discussie over een wetswijziging naar voren zijn gebracht, en houdt zij diverse mogelijkheden voor zo'n wetswijziging tegen het licht, zonder zich evenwel uit te spreken voor handhaving dan wel wijziging van het bestaande uitputtingsbeginsel.

1. Wat is het standpunt van de Commissie inzake de kwestie van internationale uitputting en wijziging van artikel 7 van de merkenrichtlijn, en is zij voornemens de Raad en het Parlement een wetswijziging voor te stellen?

2. Deelt de Commissie het argument van de voorstanders van een wetswijziging dat bij herinvoering van de mogelijkheid van parallelle import de consumentenprijzen van bepaalde merkartikelen met 30 % à 50 % kunnen dalen, en kan zij zich op grond van de uitkomst van het n/e/r/a-report aansluiten bij de raming dat in de gehele EU een besparing voor de consument in de orde van grootte van 35 tot 40 miljard mogelijk lijkt?

3. Hoe beoordeelt de Commissie het momenteel door de producenten van merkartikelen aangevoerde argument dat er als gevolg van toekomstige parallelle invoer meer gevallen van merkvervalsing zouden optreden? Heeft de Commissie, naast hetgeen zij in haar verslag van 1 december 1999 te berde brengt, aanwijzingen dat in heel Europa het optreden van merkvervalsing sinds het verbod op parallelle invoer in 1995 duidelijk is gedaald, of beschikt zij wellicht over aanwijzingen dat het aantal gevallen van merkvervalsing sindsdien zelfs is toegenomen?

4. Hoe beoordeelt de Commissie de uitlatingen van de merkartikelfabrikanten dat als gevolg van de invoering van de mogelijkheid van parallelle invoer banen zouden worden overgeheveld van de EU naar derde landen? Acht de Commissie het na evaluatie van het haar ter beschikking staande materiaal denkbaar dat juist van de huidige rechtssituatie een stimulans uitgaat om productiebedrijven naar landen buiten de EU over te plaatsen, waardoor hier banen verloren gaan?

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 1.

Gecombineerd Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0362/00 en E-0363/00

(7 april 2000)

De discussie over uitputting wordt voortgezet op basis van een werkdocument van de diensten van de Commissie waarin enkele belangrijke punten aan de orde komen en dat aan de Raad en het Parlement is voorgelegd. Aan de hand van deze discussies en van alle andere relevante factoren bepaalt de Commissie haar standpunt over de uitputting van merkenrechten zodra dit gewenst en mogelijk is.

Het geachte parlementslid heeft een interessante en belangrijke vraag gesteld over de mogelijke gevolgen van elektronische handel voor de uitputtingskwestie. De Commissie onderzoekt deze kwestie op het ogenblik met voorrang. De situatie van de parallelinvoer in de Gemeenschap is afhankelijk van het resultaat van de lopende discussies over uitputting. Indien een mogelijke verandering van de uitputtingsregeling dit probleem niet oplost, moet de Commissie wellicht andere maatregelen overwegen.

De Commissie is ingenomen met de studie van de NERA (national economic research associates) en gebruikt deze als basis voor haar onderzoek inzake uitputting. Er bestaat, tenminste op het ogenblik, geen directe behoefte aan meer studies. In het werkdocument van de Commissie worden verschillende opties genoemd om de huidige uitputtingsregeling te wijzigen. Een ervan is dit vraagstuk op bilateraal of multilateraal niveau met derde landen te bespreken. De vraag of de uitputtingskwestie bij de komende onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moet worden behandeld, komt aan de orde wanneer de Commissie haar standpunt over de uitputtingskwestie bepaalt.

De Commissie bepaalt haar standpunt over internationale uitputting nadat de lopende discussies zijn afgerond. Het is daarom nu nog te vroeg om de vraag van het geachte parlementslid te beantwoorden. Wat de verwijzing van het geachte parlementslid naar de herintroductie van parallelvoer betreft, wil de Commissie benadrukken dat dit onderwerp niet echt aan de orde is. De discussie gaan over de uitputting van merkenrechten. Parallelinvoer wordt beïnvloed door veel andere factoren zoals invoerrechten, invoerquota en verticale relaties. De door het geachte parlementslid gemaakte berekening van mogelijke gevolgen voor de consumentenprijzen wordt niet bevestigd door de uitkomsten van de NERA-studie.

De Commissie beschouwt namaak en piraterij als een ernstig probleem. De mogelijke invloed van uitputtingsregelingen hierop moet zorgvuldig worden geanalyseerd. De Commissie heeft tot nu toe nog geen informatie over de mogelijke gevolgen van een verbod op parallelinvoer ontvangen. De mogelijke invloed van een nieuwe uitputtingsregeling op de werkgelegenheid is nog onderwerp van discussie en het is te vroeg om hieruit nu al conclusies te trekken.