Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0487/00 van Jens-Peter Bonde (EDD) aan de Commissie. Vergadercultuur.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0487/00 van Jens-Peter Bonde (EDD) aan de Commissie. Vergadercultuur.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0487/00 van Jens-Peter Bonde (EDD) aan de Commissie. Vergadercultuur.

Publicatieblad Nr. 072 E van 06/03/2001 blz. 0002 - 0003


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0487/00

van Jens-Peter Bonde (EDD) aan de Commissie

(24 februari 2000)

Betreft: Vergadercultuur

Hoeveel vergaderingen zijn er gehouden in 1998 en 1999 met volledige of gedeeltelijke financiering door de Europese Commissie, in de volgende categorieën:

- vergaderingen met minder dan 6 deskundigen

- eenmalige vergaderingen

- gezamenlijke commissies met derde landen

- Cost-comités (wetenschappelijk en technisch onderzoek)

Kan de Europese Commissie tegelijk ook een volledige lijst van deelnemers meedelen in de gevallen dat er reisvergoeding uitbetaald is?

Ik zou hetzelfde overzicht willen krijgen voor de 385 resp. 366 comités in 1998 en 1999, en voor de 376 resp. 381 tijdelijke deskundigengroepen in 1998 en 1999.

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(30 juni 2000)

De geachte afgevaardigde heeft verscheidene vragen gesteld over het aantal in 1998 en 1999 gehouden vergaderingen die ten dele of gedeeltelijk door de Commissie gefinancierd zijn en onder verschillende categorieën vallen.

Wat de comités en aanverwante werkgroepen betreft heeft de Commissie de geachte afgevaardigde naar aanleiding van zijn schriftelijke vraag P-2282/99(1) reeds een computeruitdraai over alle in 1997 gehouden vergaderingen verstrekt. De Commissie zal hieraan nog de cijfers over 1998 toevoegen. Dit zijn de meest recente cijfers die momenteel beschikbaar zijn.

Wat de gezamenlijke commissies met derde landen en de COST-comités op onderzoeksgebied betreft worden de relevante cijfers voor de desbetreffende beleidsterreinen momenteel door de Commissie op een rijtje gezet. Deze cijfers zullen naar de geachte afgevaardigde worden gestuurd, zodra ze beschikbaar zijn.

Om het aantal vergaderingen met minder dan zes deskundigen en eenmalige vergaderingen vast te stellen zou per geval zoekwerk moeten worden gedaan, dat zeer veel tijd in beslag zou nemen en zeer veel zou gaan kosten. Gezien andere prioriteiten is de Commissie hier momenteel niet in staat toe.

Hetzelfde geldt voor de volledige lijst van deelnemers aan vergaderingen die een reiskostenvergoeding hebben ontvangen, die de geachte afgevaardigde zou willen ontvangen. Hierbij komt nog dat de namen van deelnemers die niet persoonlijk als leden benoemd zijn, beschouwd dienen te worden als persoonsgegevens in de zin van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens(2). In de Richtlijn is in artikel 7, onder a) bepaald dat namen alleen bekend worden gemaakt, indien de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Om deze toestemming te verkrijgen, zou met de duizenden deelnemers aan de vergaderingen contact moeten worden opgenomen.

(1) PB C 219 E van 1.8.2000, blz. 138.

(2) PB L 281 van 23.11.1995.