Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0515/00 van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Raad. Instelling van een uniform Europees lucht(controle)ruim.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0515/00 van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Raad. Instelling van een uniform Europees lucht(controle)ruim.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0515/00 van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Raad. Instelling van een uniform Europees lucht(controle)ruim.

Publicatieblad Nr. 081 E van 13/03/2001 blz. 0002 - 0003


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0515/00

van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Raad

(25 februari 2000)

Betreft: Instelling van een uniform Europees lucht(controle)ruim

1. De Commissie van de EU heeft op 1.12.1999 een mededeling (COM(1999) 0614) aangenomen over de instelling van een uniform Europees luchtruim, waarin zij zich uitspreekt voor een gemeenschappelijk beheer van het luchtruim. Welke politieke stappen denkt de Raad te nemen om de exponentiële toeneming van het luchtverkeer en de daaraan verbonden vertragingen, alsmede het ontbreken van een coördinatie van de luchtverkeerscontrolediensten meester te worden?

2. Meer dan de helft van deze vertragingen is te herleiden tot de luchtverkeersbeveiliging, waarvoor in Europa elke staat alléén verantwoordelijk is. Wat denkt de Raad concreet te doen om tot een dringend noodzakelijke harmonisering van het fragmentarische karakter van het Europese controlesysteem onder de paraplu van een gemeenschappelijk bestuur te komen? (Een verzoek daartoe richtten onder meer British Airways en de Duitse Lufthansa aan het adres van de Britse, respectievelijk de Duitse minister van Verkeer).

3. Wanneer zal de Raad vervoer overgaan tot behandeling van de voorstellen van de Commissie over de toetreding van de EU tot Eurocontrol de op basis van consensus functionerende internationale Europese organisatie voor de beveiliging van de luchtvaart , en welk tijdschema is er voor de omzetting van een dergelijke toetreding?

4. Zijn er plannen om in plaats van een toetreding van de EU tot Eurocontrol een nieuwe structuur voor de beveiliging van het Europese luchtruim binnen de EU te scheppen, die de bevoegdheid heeft om uniforme en bindende voorschriften uit te vaardigen? Zo ja, hoe dient deze nieuwe structuur er dan uit te zien en over welke bevoegdheden dient zij te beschikken?

Antwoord

(29 september 2000)

In zijn resolutie van 19 juli 1999(1) merkte de Raad op dat de vertragingen in het luchtverkeer de doeltreffendheid van het luchtverkeer in de Gemeenschap aantasten, grote ongemakken met zich meebrengen voor de reizigers en het milieu extra zouden kunnen belasten. De Raad verzocht de Commissie met name een mededeling voor te leggen over recente en lopende maatregelen ter beperking van de vertragingen en de congestie in het luchtverkeer in Europa, teneinde de Raad in staat te stellen de impact van dergelijke acties te evalueren en zo nodig besluiten te nemen over nieuwe initiatieven.

Ingevolge dit verzoek legde de Commissie begin december 1999 een mededeling voor over de schepping van een gemeenschappelijk Europees luchtruim. Tijdens zijn zitting van 9 en 10 december 1999 verklaarde de Raad zich ingenomen met de actie die ondernomen zou worden naar aanleiding van deze mededeling en nam hij nota van het voornemen van de Commissie om een groep op hoog niveau in te stellen om alle relevante vraagstukken te bestuderen. De Raad ontving begin juni het tussentijds verslag van het voorzitterschap van deze groep en de Commissie maakte haar voornemen kenbaar om het eindverslag in oktober 2000 te presenteren.

In verband met de toetreding van de Gemeenschap tot Eurocontrol (Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart) en rekening houdend met de rol van deze organisatie op het gebied van luchtverkeersbeheer in Europa, verzocht de Raad de lidstaten om alles in het werk te stellen om de lopende onderhandelingen tot een goed eind te brengen. Deze onderhandelingen bevinden zich al in een zeer vergevorderd stadium.

Voorts wordt momenteel de oprichting van een Europese Autoriteit voor de veiligheid van de luchtvaart bestudeerd. De hoofddoelstelling is de totstandbrenging van een hoog uniform veiligheidsniveau in Europa door de opstelling, goedkeuring en uniforme toepassing van alle nodige veiligheidsvoorschriften voor de luchtvaart en door de bevordering daarvan in de gehele wereld. Deze autoriteit zal ook belast zijn met de vergemakkelijking van vrije en eerlijke mededinging in Europa en de onderlinge erkenning en de gelijke behandeling van luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrusting en van instanties en personen die zich bezighouden met het ontwerpen, vervaardigen, onderhouden en exploiteren van die producten; de voorwaarden en het tijdschema daarvoor zullen bij de oprichting van de nieuwe autoriteit worden vastgesteld.

(1) PB C 222 van 4.8.1999, blz. 1.