Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0622/00 van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie. Tenuitvoerlegging van de communautaire milieuwetgeving door Ierland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0622/00 van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie. Tenuitvoerlegging van de communautaire milieuwetgeving door Ierland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0622/00 van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie. Tenuitvoerlegging van de communautaire milieuwetgeving door Ierland.

Publicatieblad Nr. 374 E van 28/12/2000 blz. 0121 - 0121


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0622/00

van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie

(3 maart 2000)

Betreft: Tenuitvoerlegging van de communautaire milieuwetgeving door Ierland

Kan de Commissie een overzicht geven van alle communautaire milieuvoorschriften die Ierland tot nu toe helemaal niet of slechts gedeeltelijk ten uitvoer heeft gelegd, toelichtingen geven bij de reacties van Ierland op verzoeken van de Commissie om inlichtingen en uiteenzetten wat haar bezorgdheid is over specifieke richtlijnen en de niet-uitvoering ervan?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(18 april 2000)

Voor een overzicht van de voornaamste gevallen waarin de lidstaten, met inbegrip van Ierland, niet hebben voldaan aan de milieuwetgeving, wordt het geachte parlementslid verwezen naar de jaarlijkse verslagen van de Commissie over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht.

Met betrekking tot Ierlands reacties op de verzoeken van de Commissie om informatie inzake milieuklachten, zij erop gewezen dat de Commissie sedert midden 1999 systematisch schriftelijke aanmaningen op grond van de artikelen 10 (ex artikel 5) en artikel 226 (ex artikel 169) van het EG-verdrag stuurt aan lidstaten die niet tijdig reageren op dergelijke verzoeken. Van dit soort aanmaningen zijn er twee aan Ierland gezonden.

Het geachte parlementslid wordt verzocht de specifieke richtlijnen waarop zij doelt nader te noemen.