Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0691/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Uitvoering van het Leader+-programma in de autonome regio van de Azoren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0691/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Uitvoering van het Leader+-programma in de autonome regio van de Azoren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0691/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Uitvoering van het Leader+-programma in de autonome regio van de Azoren.

Publicatieblad Nr. 026 E van 26/01/2001 blz. 0087 - 0088


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0691/00

van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie

(9 maart 2000)

Betreft: Uitvoering van het Leader+-programma in de autonome regio van de Azoren

De uitnodiging van Adeliaçor bood de gelegenheid om op 18 februari 2000 een aantal projecten te bezoeken die door deze vereniging worden uitgevoerd met financiële steun van Leader+, in de gemeente Capelo Ilha do Faial, in de autonome regio van de Azoren, waar reeds vele van de 293 goedgekeurde projecten door deze vereniging zijn uitgevoerd.

De bezochte projecten omvatten een groot scala van activiteiten, met name de wederopbouw van woningen die door vulkaanuitbarstingen zijn verwoest in het kader van de ontwikkeling van het plattelandstoerisme, verbeteringen in kleine toeristische complexen, renovatie van gebouwen voor de bevordering van de handwerksnijverheid, aanleg van uitkijkpunten en wandelcircuits voor toeristen, spelotheken voor kinderen, bevordering van het toerisme in de vorm van folders en videocassettes, bevordering van de afzet van landbouwproducten, enz..

Het is niet overdreven te stellen dat het Leader+-programma het gezicht van deze gemeente verandert en op voorbeeldige wijze bijdraagt tot de verbetering van de bestaanskwaliteit en de economische ontwikkeling van deze plattelandsgemeente. In dit verband moet nog eens erop gewezen worden dat Leader+ een buitengewoon succesvol programma is en dat er nauwelijks een adequater instrument te bedenken valt voor de plattelandsontwikkeling.

De leiding van Adeliaçor toonden echter ook enige bezorgdheid ten aanzien van twee fundamentele punten, ten eerste met betrekking tot het tijdschema voor de praktische uitvoering van Leader+, en ten tweede met betrekking tot de betalingstermijnen.

Kan de Commissie het verwachte tijdschema aangeven van alle noodzakelijke stappen die gedaan moeten worden voordat Leader+ wordt uitgevoerd (goedkeuring programma, termijnen voor indiening van aanvragen van de lidstaten, uitschrijven van aanbestedingen ter plaatse)?

Acht de Commissie het niet nuttig om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de financiële circuits en wegen van de structuurfondsen, van de communautaire schatkist tot die van de projectpromotor, en naar de feitelijke termijnen, zodat zij meer inzicht krijgt in de redenen van de systematische vertragingen van de betalingen?

Kan de Europese Commissie in elk geval aangeven welke prioriteitsgraad zij nodig acht voor de uitvoering van Leader+ in de meest afgelegen gebieden van de ultraperifere regio's?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(12 april 2000)

Het geplande tijdschema voor de tenuitvoerlegging van Leader+ is als volgt: nadat de tekst van de mededeling met de definitieve richtsnoeren voor Leader+ door de juristen-revisoren is onderzocht, zal deze tekst door de Commissie formeel worden vastgesteld en worden bekendgemaakt in het Publicatieblad. Na deze bekendmaking zullen de lidstaten zes maanden de tijd hebben om hun programma's in te dienen bij de Commissie, die deze programma's dan binnen vijf maanden dient goed te keuren. Na deze goedkeuring moeten de lidstaten de begunstigden selecteren binnen een termijn van twee jaar.

Omdat de Commissie bij de tenuitvoerlegging van Leader II enige problemen had geconstateerd die met name verband hielden met de complexiteit van bepaalde financiële kanalen, heeft zij in de ontwerp-mededeling over Leader+ aangegeven positief te staan tegenover globale subsidies, mits deze een vereenvoudiging tot doel hebben en geen afbreuk doen aan het beginsel van een gezond en nauwgezet beheer. Bovendien moet in het programma een duidelijke beschrijving worden gegeven van de wijze van beheer en van de procedures voor de beschikbaarstelling en de overmaking van financiële middelen en van de belangrijkste etappen van de communautaire financiering tot in het stadium van de eindbegunstigde. Bij de evaluatie vooraf moet de relevantie van de uitvoeringsvoorwaarden worden onderzocht.

Alle plattelandsgebieden van de Gemeenschap, met inbegrip van de meest afgelegen gebieden van de ultraperifere regio's, zullen voor Leader+ in aanmerking komen. Het is aan de lidstaten om eventueel in overeenstemming met de gekozen strategie een specifieke gebiedsindeling voor Leader+ vast te stellen.