Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0739/00 van Sergio Berlato (UEN) aan de Commissie. Milieuprioriteiten voor de MOEL.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0739/00 van Sergio Berlato (UEN) aan de Commissie. Milieuprioriteiten voor de MOEL.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0739/00 van Sergio Berlato (UEN) aan de Commissie. Milieuprioriteiten voor de MOEL.

Publicatieblad Nr. 053 E van 20/02/2001 blz. 0022 - 0023


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0739/00

van Sergio Berlato (UEN) aan de Commissie

(17 maart 2000)

Betreft: Milieuprioriteiten voor de MOEL

Het Witboek van de EU over de integratie van de MOEL in de interne markt handelt uitsluitend over wetgeving die in direct verband staat met het vrije verkeer van goederen en diensten, maar gaat voorbij aan een sector met verstrekkende gevolgen zoals het milieu.

Terwijl enerzijds te verwachten valt dat de communautaire markten op grote schaal zullen worden overspoeld met landbouwproducten uit de Oost-Europese landen, die bovendien tegen afbraakprijzen zullen worden aangeboden en aan geen enkele controle zijn onderworpen, moet anderzijds worden geconstateerd dat in het kader van het PHARE-programma een bedrag van slechts 10 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de harmonisatie van de milieuwetgeving in de betrokken landen, hetgeen nauwelijks toereikend en hoe dan ook onvoldoende effectief lijkt, mede gezien het feit dat voor de MOEL nog niet eens de meest urgente milieuprioriteiten zijn vastgesteld.

Kan de Commissie tegen die achtergrond mededelen welke controles zij denkt door te voeren om ervoor te zorgen dat de tot de Europese markten toegelaten producten voldoen aan specifieke criteria voor de vrijwaring en bescherming van de gezondheid van de burgers in de EU?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(8 mei 2000)

Het Witboek van de Gemeenschap over de integratie van de landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE) handelt voor een groot deel over de communautaire milieuwetgeving, en met name over de wetgeving die in verband staat met het vrije verkeer van goederen. De kandidaat-lidstaten moeten het hele milieu-acquis overnemen alvorens zij tot de Unie kunnen toetreden.

In het kader van de pretoetredingsstrategie en de toepassing van de Europa-overeenkomsten helpt de Commissie de kandidaat-lidstaten bij de harmonisatie van de wetgeving en ziet zij erop toe dat het communautaire acquis inclusief het gedeelte dat betrekking heeft op milieubescherming volledig wordt overgenomen en efficiënt wordt toegepast.

Het PHARE-programma is een instrument voor technische bijstand en het bedrag van 10 miljoen euro is slechts een deel van de totale steun, voor de harmonisatie van de wetgeving. De bijstand in het kader van het PHARE-programma wordt nu onder meer verleend in het kader van twinningprojecten, en ter aanvulling zijn de verordeningen vastgesteld betreffende het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) en de administratieve structuren voor het beheer van de pretoetredingssteun (Sapard).

Op veterinair gebied (levende dieren en dierlijke producten) worden de kandidaat-lidstaten verzocht om nationale wetgeving vast te stellen die verenigbaar is met de communautaire regelgeving (principe van de overname van het communautaire acquis). Bovendien ziet de Commissie er zo veel mogelijk op toe dat de autoriteiten van deze landen over voldoende capaciteit beschikken om het acquis op doeltreffende wijze toe te passen. Er zullen op de markt van de Gemeenschap geen levende dieren en dierlijke producten worden toegelaten die niet aan de bestaande communautaire regelgeving voldoen.

Op fytosanitair gebied (bestrijdingsmiddelen en residuen van bestrijdingsmiddelen) heeft geen enkele kandidaat-lidstaat op specifieke problemen gewezen wat de overname van het communautaire acquis betreft.