Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0949/00 van Marie-Noëlle Lienemann (PSE) aan de Commissie. Collectieve ontslagen bij de groep ABB-Alsthom.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0949/00 van Marie-Noëlle Lienemann (PSE) aan de Commissie. Collectieve ontslagen bij de groep ABB-Alsthom.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0949/00 van Marie-Noëlle Lienemann (PSE) aan de Commissie. Collectieve ontslagen bij de groep ABB-Alsthom.

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0210 - 0211


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0949/00

van Marie-Noëlle Lienemann (PSE) aan de Commissie

(29 maart 2000)

Betreft: Collectieve ontslagen bij de groep ABB-Alsthom

Kan de Commissie nagaan of de procedure die in een groot aantal EU-lidstaten bij de beoogde collectieve ontslagen binnen de groep ABB-Alsthom Power is gevolgd, niet in strijd is met het Gemeenschapsrecht en kan zij ervoor zorgen dat dergelijke ontslagen worden voorkomen?

De meeste ontslagen zijn niet echt gebaseerd op dwingende industriële eisen en brengen enorme sociale problemen met zich mee. Bovendien worden de betreffende besluiten genomen zonder dialoog of onderhandelingen met de vakbondsorganisaties en de Europese ondernemingsraden.

Het lijkt erop dat de Europese richtlijn betreffende Europese ondernemingsraden niet geschikt is in geval van een fusie tussen twee ondernemingen, vooral wanneer dit op fifty-fifty basis geschiedt, en geen waarborgen biedt voor raadpleging van de werknemers bij ontslagen als gevolg van een fusie.

Als dit inderdaad het geval is, moet de richtlijn in ieder geval worden herzien om deze lacune aan te vullen. Is de Commissie voornemens een herziene versie voor te stellen van de richtlijn betreffende de oprichting van Europese ondernemingsraden in geval van fusies van ondernemingen?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(17 april 2000)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op zijn mondelinge vraag H-0238/00 tijdens het vragenuur in de vergaderperiode van het Parlement van maart I 00(1).

(1) Handelingen van het Europees Parlement (maart I 00).