Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0971/00 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Winning en verkoop van zand uit de riviermonding van Aveiro.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0971/00 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Winning en verkoop van zand uit de riviermonding van Aveiro.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0971/00 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Winning en verkoop van zand uit de riviermonding van Aveiro.

Publicatieblad Nr. 046 E van 13/02/2001 blz. 0098 - 0099


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0971/00

van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie

(31 maart 2000)

Betreft: Winning en verkoop van zand uit de riviermonding van Aveiro

De riviermonding van Aveiro is onlangs aangewezen als speciaal beschermingsgebied dat krachtens wetsbesluit nr. 384-B/99 van 23 september jl. moet worden opgenomen in het netwerk NATURA 2000. Intussen worden echter de winning en verkoop van enorme hoeveelheden zand uit de riviermond voortgezet.

Onder het voorwendsel van een betere bevaarbaarheid en het voorkomen van verzanding van sommige gebieden worden op grote schaal en willekeurig baggerwerkzaamheden uitgevoerd, met het risico van zeer ernstige gevolgen voor het milieuevenwicht in de lagune en het kustgebied, aangezien het zand niet wordt teruggebracht, maar verkocht.

Tevens is er een project voor de aanleg van een jachthaven voor meer dan 800 boten in de riviermonding, bij het dorp Barra in de gemeente Ilhavo.

Kan de Commissie mededelen:

1. of er communautaire steun is verleend voor de baggerwerken in de riviermonding van Aveiro,

2. of er reeds om steun is gevraagd voor bovengenoemde jachthaven,

3. of steeds is gedacht aan de bescherming van het milieuevenwicht in de lagune en het kustgebied?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(16 mei 2000)

De Gemeenschap heeft inderdaad uit het Cohesiefonds een baggerproject in de Ria di Aveiro(1) gecofinancierd.

De Ria di Aveiro is een door een duinenrij van de oceaan afgesloten lagunegebied dat aan een snel verzandingsproces onderhevig is en daardoor dreigt te verdwijnen. Om dit probleem te verhelpen zullen de kanalen van de riviermonding uitgebaggerd worden om ze te verbreden en te verdiepen.

Dit project past in een geheel van maatregelen ter bescherming en instandhouding van de riviermonding. Het Cohesiefonds levert een bijdrage van 59,2 miljoen voor een project voor de opvang en behandeling van afvalwater (door Simria Saneamento Integrado dos Municípios da RIA, SA), waarvan de totale kosten 69,71 miljoen bedragen.

De Commissie heeft voorgeschreven dat het baggerproject gepaard moet gaan met een reeks maatregelen om de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken en de follow-up en de monitoring van het project te garanderen. Volgens het door de Commissie goedgekeurde project zal het baggerzand worden gebruikt voor de ophoging van het kustgebied (bestrijding van kusterosie), het herstel van de moerasgebieden die zich in een slechte toestand bevinden en de aanleg van een kunstmatig eilandje als toevluchtsoord voor watervogels.

Bovendien is voor de uitvoering van het baggerwerk een tijdschema opgesteld waarmee de gevolgen voor flora en fauna (oktober-maart) zoveel mogelijk worden beperkt.

De nationale overheid heeft geen steunaanvraag ingediend voor de aanleg van een haven voor pleziervaartuigen.

(1) Beschikkingen C(95)3061 van 12.12.1995 en C(95)3259 van 15.12.1995gewijzigd bij Beschikking C(96)3876 van 5.12.1997 en samengevoegd in Beschikking C(98)2902 van 2.10.1998.