Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1057/00 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie. Cyprus.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1057/00 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie. Cyprus.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1057/00 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie. Cyprus.

Publicatieblad Nr. 053 E van 20/02/2001 blz. 0064 - 0064


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1057/00

van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie

(4 april 2000)

Betreft: Cyprus

De toetredingsonderhandelingen met Cyprus plaatsen de EU voor specifieke uitdagingen.

Kan de Commissie meedelen hoeveel tot op heden de totale kosten bedragen van de aan Cyprus verstrekte steun ter bevordering van de toetreding en welke toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot financiële ondersteuning in de toekomst?

Kan zij meedelen of en zo ja, hoeveel kredieten beschikbaar zijn gesteld ter bevordering van de verzoening tussen de twee gemeenschappen op Cyprus?

Kan de Commissie, indien daarvoor kredieten beschikbaar zijn gesteld, details verstrekken over de aard en het aantal van dergelijke verzoeningsprojecten?

In VN-resolutie 1283, aangenomen in 1999, wordt bepaald dat betrekkingen en contacten tussen de Grieks- en Turks-Cypriotische gemeenschap zeer beperkt blijven, vooral wegens de door het Turkse bezettingsregiem (het Denktash-regiem) opgelegde beperkingen. Kan de Commissie meedelen of zij of haar medewerkers of ambtenaren ooit moeilijkheden hebben ondervonden bij de tenuitvoerlegging van projecten ter bevordering van de verzoening tussen de twee Cypriotische gemeenschappen?

Zo ja, kan de Commissie details verstrekken aangaande deze moeilijkheden en aangeven of zij nog altijd moeten worden opgelost? Kan zij met name meedelen welke rol het Denktash-regiem heeft gespeeld bij het blokkeren of op enige andere wijze hinderen van de verzoeningsprojecten?

Is de Commissie op de hoogte van enige niet door de EU gefinancierde initiatieven met betrekking tot de verzoening van de beide Cypriotische gemeenschappen, die zouden zijn geblokkeerd of op enige wijze gehinderd door het Denktash-regiem?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(27 april 2000)

De Commissie is het met het geachte parlementslid eens dat de uitbreidingsonderhandelingen met Cyprus de Unie voor speciale uitdagingen stellen. Toch hoopt de Commissie dat de kans dat Cyprus lid wordt van de Unie als katalysator kan dienen voor de besprekingen ter bevordering van goede nabuurschap, die momenteel onder auspiciën van de Verenigde Naties worden gevoerd.

Door de jaren heen heeft Cyprus geprofiteerd van vier financiële protocollen met giften, risicodragend kapitaal en leningen van de Europese Investeringsbank (EIB). Het vierde van deze protocollen (waarmee een bedrag van 74 miljoen was gemoeid: 50 miljoen aan EIB-leningen, 2 miljoen aan giften en 2 miljoen euro aan risicodragend kapitaal) is op 31 december 1999 verstreken. Een van de krachtens dit protocol gefinancierde projecten is gericht op vertaling van het communautaire acquis in het Turks.

Voor de toekomst vallen alle middelen die voor de periode 2000-2004 ter beschikking van Cyprus zijn gesteld onder de nieuwe financiële verordening, die op 13 maart 2000 door de Raad werd goedgekeurd(1). Deze verordening vormt thans de rechtsgrondslag voor het toetredingspartnerschap met Cyprus. Voor deze periode is een bedrag van 57 miljoen voor dit eiland uitgetrokken waarvan 9 miljoen voor het jaar 2000 zal worden vastgelegd. Daarvan is 6 miljoen bestemd voor harmoniseringsprojecten binnen de pretoetredingsstrategie, terwijl de overige 3 miljoen voor aan de beide Cypriotische gemeenschappen ten goede komende projecten worden gereserveerd.

Voor de nieuwe financiële verordening en naar aanleiding van het recente bezoek aan Cyprus van het Commissielid dat verantwoordelijk is voor uitbreiding, is de Commissie momenteel projecten aan het bestuderen om de twee gemeenschappen samen te brengen. Deze arbeid bevindt zich momenteel in het preprogrammeringsstadium.

(1) PB L 68 van 16.3.2000.