Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1140/00 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1140/00 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1140/00 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit.

Publicatieblad Nr. 053 E van 20/02/2001 blz. 0081 - 0081


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1140/00

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

(11 april 2000)

Betreft: Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De bestaande wetgeving is niet coherent. Er is volgens de Commissie behoefte aan een herziening van de voedselwetgeving (onderdeel 64). Waarnemers stellen dat de bestaande wetgeving voor levensmiddelen vooral tot stand is gekomen als reactie op de eenheidsmarkt. Een herziening van de wetgeving dient gebaseerd te zijn op eenduidige principes.

Is de Commissie bereid een algemene EU-levensmiddelenwet uit te werken die de volledige voedselketen dekt? Zo neen, waarom en op basis van welke argumenten wijst de Commissie de totstandkoming van een algemene EU-levensmiddelenwet af? Zo ja, op welke termijn kan een dergelijke EU-levensmiddelenwet tot stand komen?

Gecombineerd Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1122/00, E-1127/00, E-1128/00, E-1140/00, E-1141/00, E-1142/00, E-1143/00, E-1144/00, E-1145/00, E-1146/00, E-1147/00, E-1148/00, E-1150/00, E-1151/00, E-1152/00, E-1153/00, E-1155/00, E-1156/00, E-1157/00, E-1158/00, E-1160/00, E-1161/00 en E-1162/00

(9 juni 2000)

De door de geachte afgevaardigde aan de orde gestelde punten worden momenteel bestudeerd teneinde voorstellen voor wetgeving in te dienen volgens het in het Witboek over voedselveiligheid vastgestelde tijdschema.

Het zou in dit stadium misplaatst zijn om op de bijzonderheden van elk voorstel vooruit te lopen.