Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1452/00 van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie. Concurrentievervalsing op de Oostenrijkse veemarkt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1452/00 van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie. Concurrentievervalsing op de Oostenrijkse veemarkt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1452/00 van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie. Concurrentievervalsing op de Oostenrijkse veemarkt.

Publicatieblad Nr. 081 E van 13/03/2001 blz. 0042 - 0043


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1452/00

van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie

(10 mei 2000)

Betreft: Concurrentievervalsing op de Oostenrijkse veemarkt

Sedert de toetreding van Oostenrijk tot de EU worden zgn. producentengemeenschappen en hun verenigingen bij de Oostenrijkse veehandel met nationale subsidies gesteund.

Hiervan is echter de particuliere veehandel uitgesloten, dwz. dat een boer die landbouwproducten verbouwt geen steun krijgt, als hij niet tot een producentengemeenschap behoort.

In het kader van deze producentengemeenschappen worden producten tegen inkoopprijs gekocht en onder de berekende verkoopprijs aangeboden. Het hierdoor ontstane verlies wordt door de steun gecompenseerd.

Door deze schending van de handelscriteria door de producentengemeenschappen kan de particuliere veehandel haar producten niet afzetten op een eerlijke markt die de concurrentie bevordert.

Kan de Commissie naar aanleiding hiervan en van het advies van het Oostenrijkse Comité voor de particuliere veehandel (dat de Commissie is voorgelegd) meedelen:

1. welke maatregelen zij denkt te treffen tegen deze concurrentievervalsing,

2. indien zij hierin geen overtreding van de vrije concurrentie ziet, hoe zij haar standpunt motiveert?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(15 juni 2000)

Overheidssteun voor het dekken van exploitatiekosten is normaal gesproken niet verenigbaar met de artikelen 87 en 88 (voorheen de artikelen 92 en 93) van het EG-verdrag.

De Commissie staat echter normaliter overheidssteun toe voor de aanloopfase van producentengroeperingen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan(1). De kosten die voor dergelijke steun in aanmerking komen zijn de administratieve aanloopkosten van de producentengroepering of unies van producentengroeperingen.

De Commissie hecht veel belang aan het onderzoeken van beschuldigingen dat (onwettig) overheidssteun wordt gegeven. Om dergelijk onderzoek te kunnen uitvoeren, heeft zij echter meer informatie nodig over de aard van de steun die wordt toegekend en over de betrokken Länder.

(1) Punt 10 van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector (PB C 28 van 1.2.2000).