Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1507/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. EN 469.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1507/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. EN 469.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1507/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. EN 469.

Publicatieblad Nr. 053 E van 20/02/2001 blz. 0157 - 0157


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1507/00

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(12 mei 2000)

Betreft: EN 469

Welke maatregelen kunnen er worden genomen om ervoor te zorgen dat brandveiligheidsapparatuur die niet aan EN 469 voldoet uit de markt wordt genomen? Hoe kunnen bezorgde burgers in dit soort gevallen een klacht indienen?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(30 juni 2000)

Op persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder brandveiligheidsapparatuur, is de gewijzigde Richtlijn 89/686/EEG van toepassing; ze moeten dan ook aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van deze richtlijn voldoen.

Verder wordt brandveiligheidsapparatuur vanwege de grote gevaren die de brandbestrijding met zich meebrengt, aan een door een erkende instantie uitgevoerd typeonderzoek en aan een controle bij de fabricage onderworpen.

Norm EN 469 Beschermende kleding voor brandweerlieden Eisen en beproevingsnormen voor beschermende kleding voor de brandbestrijding is op grond van de richtlijn betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen geharmoniseerd, en leidt ertoe dat er voor overeenkomstig deze norm gefabriceerde beschermende kleding een vermoeden van overeenstemming met de door de richtlijn gestelde eisen bestaat. Toepassing van de norm is in geen geval verplicht en het feit dat ze niet wordt toegepast, betekent ook geenszins dat het product niet in overeenstemming met de richtlijn zou zijn. Tot dusverre wordt deze norm niet aangevochten.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen op hun grondgebied en het is hun taak om de noodzakelijke maatregelen te nemen indien een product op de markt wordt gebracht dat niet met de voorschriften van de Europese regelgeving in overeenstemming is. Overigens heeft de Commissie van de verantwoordelijke overheidsdiensten geen informatie ontvangen dat zich problemen op de nationale markten zouden voordoen.