Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1602/00 van Cecilia Malmström (ELDR) aan de Commissie. Het subsidiariteitsbeginsel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1602/00 van Cecilia Malmström (ELDR) aan de Commissie. Het subsidiariteitsbeginsel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1602/00 van Cecilia Malmström (ELDR) aan de Commissie. Het subsidiariteitsbeginsel.

Publicatieblad Nr. 113 E van 18/04/2001 blz. 0031 - 0031


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1602/00

van Cecilia Malmström (ELDR) aan de Commissie

(29 mei 2000)

Betreft: Het subsidiariteitsbeginsel

Aan het Verdrag van Amsterdam, dat op 1 mei 1999 in werking trad, is een protocol gehecht betreffende de toepassing van het in het Verdrag genoemde subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel. In dit protocol worden de bijzondere criteria voor de toepassing van en het toezicht op deze beginselen beschreven en gepreciseerd. Ik vraag mij af of de invoering van dit protocol tot veranderingen binnen de Commissie en in de werkwijze van haar ambtenaren heeft geleid (en zo ja, welke veranderingen hebben er plaatsgevonden om te waarborgen dat toezicht wordt gehouden op de naleving van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel?).

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(6 juli 2000)

Bij de interne organisatie van de Commissie wordt rekening gehouden met het Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel, dat in hoofdzaak de tijdens de Europese Raad van Edinburgh van 1992 uitgestippelde richtsnoeren bevat, die de Commissie steeds getracht heeft ten volle na te leven.

Al in juli 1998 zijn onder haar diensten nieuwe interne richtsnoeren gepresenteerd en verspreid die ten doel hebben de te volgen gedragslijn ten aanzien van de door het protocol gegeven aanwijzingen beter te definiëren.

Deze instructies hebben tot resultaten geleid die onder meer tot uiting komen in een duidelijkere motivering van communautair optreden uit het oogpunt van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel.