Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1646/00 van Ward Beysen (ELDR) aan de Commissie. Misbruik monopoliesituatie door Deutsche Post AG (DPAG).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1646/00 van Ward Beysen (ELDR) aan de Commissie. Misbruik monopoliesituatie door Deutsche Post AG (DPAG).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1646/00 van Ward Beysen (ELDR) aan de Commissie. Misbruik monopoliesituatie door Deutsche Post AG (DPAG).

Publicatieblad Nr. 053 E van 20/02/2001 blz. 0171 - 0171


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1646/00

van Ward Beysen (ELDR) aan de Commissie

(29 mei 2000)

Betreft: Misbruik monopoliesituatie door Deutsche Post AG (DPAG)

In juni 1994 werd een klacht ingediend tegen DGAP, wegens enerzijds misbruik van haar monopoliesituatie door monopolieopbrengsten te versluizen naar de niet onder haar vallende pakjesdienst, wat een ongeoorloofde kruissubsidie betekent en anderzijds wegens het ontvangen van ongeoorloofde overheidssteun. Dankzij de verworven winsten is DPAG er zelfs in geslaagd een pan-Europees netwerk uit te bouwen. Dit gaat uiteraard in tegen de Europese concurrentieregels. De afronding van het onderzoek laat echter op zich wachten. Wanneer mag de beslissing worden verwacht en zal de Commissie in haar beslissing de Europese concurrentieregels eerlijk en volledig toepassen en duidelijke richtlijnen aangeven inzake staatssteun om enerzijds de concurrentiële leefbaarheid en anderzijds vrije keuze voor de consument te garanderen? Indien de kruissubsidie mocht bewezen zijn, zal de Commissie effectieve maatregelen nemen ter bestraffing, meer bepaald door terugbetalingen te laten verrichten door DGAP? Tot slot, welke maatregelen zal de Commissie nemen om toekomstige kruissubsidies en verstoringen van de mededinging te verhinderen?

Gecombineerd Antwoord van de heer Monti namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1621/00 en E-1646/00

(30 juni 2000)

Op 20 juli 1999 heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, (ex artikel 93) van het EG-Verdrag in te leiden in verband met de mogelijke verlening van staatssteun aan Deutsche Post AG.

De procedure heeft betrekking op alle beschuldigingen inzake staatssteun tegen Deutsche Post AG.

De Commissie onderzoekt momenteel de van de Duitse regering en de belanghebbende partijen ontvangen opmerkingen. Aangezien het onderzoek nog loopt, kan in dit stadium niet worden ingegaan op de resultaten ervan.