Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1707/00 van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie. Openbare aanbesteding.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1707/00 van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie. Openbare aanbesteding.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1707/00 van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie. Openbare aanbesteding.

Publicatieblad Nr. 103 E van 03/04/2001 blz. 0022 - 0023


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1707/00

van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie

(29 mei 2000)

Betreft: Openbare aanbesteding

In vier jaar is bij de Deense gemeenten en bestuursdistricten een verzevenvoudiging opgetreden van het aantal werkzaamheden waarmee de openbare instanties geld verdienen door ze voor elkaar uit te voeren. Deze enorme stijging heeft plaatsgevonden ondanks het feit dat de Deense regering de EU-Commissie meermalen de verzekering heeft gegeven dat de gemeenten en bestuursdistricten alleen taken willen vervullen waarbij geen of slechts in beperkte mate sprake is van concurrentie met particuliere bedrijven.

Op grond van de verklaring van het Deense Ministerie van Binnenlandse Zaken tegenover de Commissie van 31 maart is de Deense Raad voor ambachtsbedrijven tot de conclusie gekomen dat ongeveer 90 procent van de uitgevoerde werkzaamheden voor een totaal bedrag van 174 miljoen kronen ook door een onderneming uit het bedrijfsleven had kunnen worden verricht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om tuinierswerk, onderhoud van groenvoorzieningen, stadsreiniging, laboratoriumwerkzaamheden en analyses, bezorging van maaltijden, verkoop van diepvriesmaaltijden, wasserijwerk, kleinere montage- en bouwwerkzaamheden, schilderwerk, smeedwerk, vervoer, reiniging, elektronische dataverwerking, enz. Sinds 1996/1997 zijn de totale werkzaamheden gestegen van net 25 miljoen kronen per jaar tot 174 miljoen kronen in 1999 (inclusief aanbiedingen die nog niet zijn uitgevoerd) en bovendien is er veel dat erop wijst dat ook het aandeel van de taken die ook door een particulier bedrijf hadden kunnen worden verricht, gestegen is.

Kan de Commissie toelichten welk standpunt zij inneemt tegen deze toeneming van de werkzaamheden in verband met wet nr. 378 van 14 juni 1995 betreffende de uitvoering van werkzaamheden door gemeenten en bestuursdistricten voor andere overheden in het licht van de verklaring van het Deense Ministerie van Binnenlandse Zaken tegenover de Europese Commissie van 31 maart 2000, als in aanmerking wordt genomen dat het allergrootste deel van de taken ook door particuliere bedrijven had kunnen worden uitgevoerd?

Is de Commissie voornemens een einde te maken aan de in wet nr. 378 van 14 juni 1995 genoemde activiteiten betreffende de uitvoering door gemeenten en bestuursdistricten van werkzaamheden voor andere overheden, waarbij sprake is van concurrentie met particuliere bedrijven?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(20 juli 2000)

De lidstaten staat het vrij om ongeacht waar en van wie goederen en diensten te kopen voor zover zij de communautaire voorschriften inzake overheidsopdrachten naleven.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat particuliere of overheidsbedrijven geen overcompensatie ontvangen voor diensten of goederen van algemeen economisch belang die zij moeten verrichten of leveren krachtens artikel 86, lid 2, (ex artikel 90) van het EG-Verdrag om te voorkomen dat deze overcompensatie wordt gebruikt voor kruissubsidiëring van hun andere commerciële activiteiten. Zolang deze beginselen worden geëerbiedigd heeft de Commissie geen bevoegdheid om maatregelen te nemen.

De Commissie is thans doende de effecten van de in de verklaring van het Deense ministerie van Binnenlandse zaken tegenover de Commissie van 31 maart 2000 genoemde wet en gevallen van concrete toepassing daarvan te toetsen aan de communautaire voorschriften inzake overheidsopdrachten.