Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1836/00 van Francesco Musotto (PPE-DE) aan de Commissie. Dionysos-project, ingediend door de vereniging Innova in het kader van het programma Euromed Heritage.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1836/00 van Francesco Musotto (PPE-DE) aan de Commissie. Dionysos-project, ingediend door de vereniging Innova in het kader van het programma Euromed Heritage.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1836/00 van Francesco Musotto (PPE-DE) aan de Commissie. Dionysos-project, ingediend door de vereniging Innova in het kader van het programma Euromed Heritage.

Publicatieblad Nr. 053 E van 20/02/2001 blz. 0192 - 0192


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1836/00

van Francesco Musotto (PPE-DE) aan de Commissie

(31 mei 2000)

Betreft: Dionysos-project, ingediend door de vereniging Innova in het kader van het programma Euromed Heritage

Onlangs hebben de diensten van de Commissie de vereniging zonder winstbejag Innova meegedeeld dat zij het contract voor de uitvoering van het Dionysos-project in het kader van Euromed Heritage wenste te beëindigen. Uit ontevredenheid over het feit dat zij het contract moet beëindigen hoewel het was bestempeld als een van de interessantste die in het kader van Euromed Heritage zijn ingediend vraagt de Commissie bovendien dat Innova alle kredieten die het tot nu toe van de Commissie heeft ontvangen, terugbetaalt.

Deze bijzonder zware sanctie brengt het bestaan van Innova ernstig in gevaar. Innova is namelijk een vereniging zonder winstoogmerk met slechts zeer beperkte eigen middelen. Gevreesd wordt dat, indien de Commissie bij haar beslissing blijft, de directeuren van Innova hun persoonlijke vermogen zullen moeten aanspreken om de Commissie terug te betalen. Naar Italiaans recht zijn de directeuren van een vereniging zonder winstoogmerk immers onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

Wij vragen ons af of dit wel de goede aanpak is. Hoe willen wij dat de Europese burgers het werk van de Europese Commissie positief inschatten als zij zelf, door een unilateraal en niet contradictoir besluit, burgers van de Gemeenschap in financiële moeilijkheden brengt? Meent de Commissie niet dat haar diensten te streng zijn opgetreden?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(28 juni 2000)

In het kader van het programma Euromed Héritage is het project Dionisos geselecteerd; de vereniging Innova zou dit ten uitvoer moeten leggen en moeten beheren.

De Commissie heeft herhaaldelijk vastgesteld dat de bij contract door Innova aangegane verplichtingen niet zijn nagekomen en heeft deze vereniging daaromtrent aanmaningen gezonden. Desondanks is er geen enkele maatregel getroffen om de situatie recht te trekken.

Een audit die op verzoek van de Commissie is gehouden, heeft een groot aantal niet voor bijstand in aanmerking komende uitgaven aan het licht gebracht alsook de niet-naleving van het contract (scheiding van rekeningen, verslagen, intrest).

Bij schrijven van 23 maart 2000 heeft de Commissie het contract opgezegd, met aanduiding van de redenen die haar tot deze beslissing hebben gebracht. Ten einde de financiële belangen van de Gemeenschap veilig te stellen, heeft de Commissie opdracht gegeven tot terugvordering van het gehele als voorschot aan de vereniging Innova uitgekeerde bedrag.