Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1884/00 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Harmonisering van de systemen voor officiële bekendmaking van openbare akten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1884/00 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Harmonisering van de systemen voor officiële bekendmaking van openbare akten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1884/00 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Harmonisering van de systemen voor officiële bekendmaking van openbare akten.

Publicatieblad Nr. 072 E van 06/03/2001 blz. 0141 - 0141


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1884/00

van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie

(9 juni 2000)

Betreft: Harmonisering van de systemen voor officiële bekendmaking van openbare akten

De heer Claes, een Belgisch staatsburger, was eigenaar van een stuk grond te Playa de San Juan in Alicante (Spanje). Zijn eigendom viel onder het herverkavelingsproject van fase 1 van het deelplan La Condomina. Als gevolg van dit project bedraagt de oppervlakte van de aan de heer Claes toegewezen percelen (2 400 m2) thans minder dan eenvijfde van die van zijn oorspronkelijke perceel (14 000 m2). Bij de behandeling van het herverkavelingsproject hebben niet-Spaanse burgers als gevolg van het notificatiesysteem minder kans gekregen om bij de gemeentediensten hun belangen te verdedigen en in beroep te gaan tegen de maatregelen van stadsplanning. Dit notificatiesysteem voorziet er namelijk niet in dat de notificatie naar het thuisadres in het onderhavige geval aan het adres van de heer Claes in België van elke betrokken partij wordt gestuurd: het is voldoende een bekendmaking te publiceren, maar daartoe hebben personen die in het buitenland wonen logischerwijs geen toegang. De heer Claes kon zo geen gebruik maken van het bij de wet bepaalde recht om zijn grond te behouden en aan stadsplanning een bepaald bedrag te betalen. Van dit recht is hij niet in kennis gesteld, evenmin als van de termijn voor de uitoefening ervan.

Kan de Commissie zeggen:

1. of zij niet vindt dat dit soort situaties leidt tot discriminatie van communautaire burgers;

2. of zij voornemens is maatregelen te nemen met het oog op de harmonisering van de betekening van openbare akten, teneinde elke vorm van discriminatie van communautaire burgers bij procedures die hun eigendomsrecht betreffen te vermijden;

3. welke mogelijkheden de heer Claes heeft om deze situatie op te lossen?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(8 september 2000)

Op basis van de gegevens die het geachte parlementslid heeft verstrekt, kan de Commissie niet beoordelen of bij de door het Parlementslid bedoelde bekendmakingsregels sprake is van discriminatie op basis van nationaliteit. Op het eerste gezicht lijkt dat niet het geval, omdat noch de nationaliteit van de eigenaren van de grond waarop de procedure betrekking heeft, noch hun woonplaats een criterium is voor de toepassing van bepalingen. Deze bekendmakingsprocedure lijkt op alle eigenaren van toepassing te zijn, en dus ook te gelden voor eigenaren met de Spaanse nationaliteit die in een andere lidstaat verblijven.

De Commissie is niet voornemens communautaire regels voor te stellen voor de bekendmaking van openbare besluiten in de lidstaten. Zij wijst er echter op dat de lidstaten geen nationale voorschriften kunnen invoeren of handhaven die discriminerend kunnen werken in de zin van het EG-Verdrag. Zij wijst het geachte parlementslid er tevens op dat de Raad op 29 mei 2000 zijn goedkeuring heeft gehecht aan een verordening inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken(1). Deze verordening is overigens alleen van toepassing op stukken die van de ene lidstaat naar de andere worden verzonden.

Voor de door het geachte parlementslid bedoelde burger staan de beroepsmogelijkheden open die in de nationale wetgeving zijn voorzien.

(1) PB L 160 van 30.6.2000.