Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1886/00 van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie. Stopzetting van het ECIP-programma.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1886/00 van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie. Stopzetting van het ECIP-programma.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1886/00 van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie. Stopzetting van het ECIP-programma.

Publicatieblad Nr. 081 E van 13/03/2001 blz. 0104 - 0105


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1886/00

van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie

(9 juni 2000)

Betreft: Stopzetting van het ECIP-programma

De Commissie heeft bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel ingediend tot stopzetting van het financiële instrument ECIP op 31 december 1999.

Kan de Commissie uitleggen waarom de dossiers die vóór die datum werden ingediend niet naar behoren zijn afgewikkeld?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(17 juli 2000)

Zonder afbreuk te doen aan het succes dat EC Investment Partners (ECIP) in de afgelopen jaren heeft gekend, werd het toch nodig geacht dit instrument stop te zetten, gezien de noodzaak om de

bestaande regelingen waaruit verschillende instrumenten (Al-Invest, Meda-Invest) zijn voortgekomen, te rationaliseren, en gezien de hervorming die de nieuwe Commissie doorvoert. Doel is het goede financiële beheer van de communautaire fondsen te versterken alsook de risico's van de gefinancierde programma's te verminderen en ze eenvoudiger te maken.

Om de kosten voor het beheer en de technische bijstand in verband met de sluiting van de lopende ECIP-dossiers te kunnen financieren, heeft de Commissie voorgesteld dat de Raad en het Parlement een nieuwe regeling goedkeuren die als rechtsgrondslag moet dienen. Deze regeling heeft tot doel het gebruik van de fondsen te beperken tot financiële follow-up van acties waarvoor vóór 31 december 1999 al een specifiek contract was afgesloten, tot technische bijstand en tot audits die in het kader van de stopzetting van ECIP moeten worden verricht. Dit betekent dat er na 31 december 1999 voor geen enkele actie een evaluatie is verricht, een goedkeuring is gegeven of een contract is afgesloten, en dat moest worden afgezien van de projecten die wel vóór 31 december 1999 waren ingediend maar waarvoor vóór die datum nog geen contract was afgesloten. De Commissie heeft de financiële instellingen en andere begunstigden voor wie dit besluit directe gevolgen heeft, hiervan officieel in kennis gesteld.