Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1892/00 van Elisa Damião (PSE) aan de Raad. Arbeidsongevallen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1892/00 van Elisa Damião (PSE) aan de Raad. Arbeidsongevallen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1892/00 van Elisa Damião (PSE) aan de Raad. Arbeidsongevallen.

Publicatieblad Nr. 089 E van 20/03/2001 blz. 0106 - 0107


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1892/00

van Elisa Damião (PSE) aan de Raad

(19 juni 2000)

Betreft: Arbeidsongevallen

Hoewel de wetgeving binnen de Europese Unie inzake een betere bescherming van de veiligheid van de werknemers, met name in de bouw en verwerkende industrie, verbeterd is, is het aantal ernstige ongevallen en dodelijke valpartijen toch gestegen.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het niet voldoende is wetten uit te vaardigen, maar dat er ook op moet worden toegezien dat de voorgestelde maatregelen aan hun doel beantwoorden en in de praktijk worden toegepast. Kan de Raad een overzicht geven van de gegevens die zij in haar bezit heeft over arbeidsongevallen en beroepsziekten en haar evaluatie van de werkzaamheden van de nationale arbeidsinspectiediensten overhandigen?

Antwoord

(23 oktober 2000)

1. Krachtens de bepalingen van het Verdrag treedt de Raad op het gebied van de gezondheid en veiligheid van de werknemers op de arbeidsplaats alsook op andere gebieden, uitsluitend als co-wetgever met het Europees Parlement op.

2. Het is in de eerste plaats aan de Commissie om ervoor te zorgen dat de door haar op dit gebied voorgestelde maatregelen afgestemd zijn op het doel, met name door raadpleging van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats en van vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties.

3. Vervolgens is het ook aan de Commissie om na te gaan of de verschillende door het Europees Parlement en de Raad aangenomen richtlijnen door de lidstaten op bevredigende wijze zijn uitgevoerd.

4. Met het oog hierop zijn de lidstaten verplicht om de Commissie te informeren over de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zij aannemen om aan de richtlijnen op het gebied van de veiligheid van de werknemers te voldoen.

5. Tenslotte: voor zover het voor de goede toepassing van een communautaire richtlijn nodig is om het door een nationaal inspectie- en beheersorgaan verrichte werk te beoordelen, valt deze taak ook onder de bevoegdheid van de Commissie.