Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1918/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Raad. Beperkingen visumverstrekking aan Bulgaarse en Roemeense burgers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1918/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Raad. Beperkingen visumverstrekking aan Bulgaarse en Roemeense burgers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1918/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Raad. Beperkingen visumverstrekking aan Bulgaarse en Roemeense burgers.

Publicatieblad Nr. 113 E van 18/04/2001 blz. 0050 - 0051


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1918/00

van Paulo Casaca (PSE) aan de Raad

(19 juni 2000)

Betreft: Beperkingen visumverstrekking aan Bulgaarse en Roemeense burgers

Op 26 januari 2000 heeft de Commissie de lidstaten voorgesteld Bulgarije en Roemenië te schrappen van de zwarte lijst van landen wier burgers een visum nodig hebben om het grondgebied van de Unie te mogen betreden.

De voorzitter van de regio Piëmont heeft mij in een brief van 11 mei 2000 meegedeeld dat dit voorstel in de praktijk nog geen gevolgen heeft gehad en wijst erop dat een en ander de samenwerking en de totstandbrenging van netwerken tussen deze regio en de landen in kwestie ernstig belemmert.

Is de Raad niet van mening dat de huidige situatie het proces dat moet leiden tot de toetreding van deze twee landen tot de Europese Unie zou kunnen schaden?

Is de Raad niet van mening dat het voorstel van de Commissie inzake de visumverstrekking aan Roemeense en Bulgaarse burgers moet worden verwezenlijkt?

Welke maatregelen denkt de Raad over het algemeen te nemen om het verkeer van Bulgaarse en Roemeense burgers in de Europese Unie te vergemakkelijken?

Antwoord

(16 november 2000)

De Commissie heeft op 26 januari 2000 op basis van artikel 62, punt 2 b) i, VEG, een voorstel voor een verordening ingediend tot vaststelling van de lijst van de derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld. Onder de landen voor de onderdanen waarvan de Commissie voorstelt de visumplicht af te schaffen, zijn Bulgarije en Roemenië. Dit voorstel is thans bij de Raad in behandeling.

Het Europees Parlement, dat bij brief d.d. 16 maart 2000 werd geraadpleegd, heeft op 5 juli 2000 advies uitgebracht. Ingevolge dit advies heeft de Commissie aangekondigd dat zij een gewijzigd verordeningsvoorstel bij de Raad zal indienen. Dit voorstel is inmiddels bij de Raad ingediend.