Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1928/00 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1928/00 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1928/00 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden.

Publicatieblad Nr. 113 E van 18/04/2001 blz. 0052 - 0053


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1928/00

van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie

(16 juni 2000)

Betreft: Bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden

Wat zijn de hoofdlijnen van de communautaire programma's ter bestrijding van de armoede in de ontwikkelingslanden?

Kan de Commissie voorbeelden geven van concrete resultaten van deze programma's?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(26 juli 2000)

1. De aanpak van de Commissie ten aanzien van de armoedebestrijding is voor de eerste keer uiteengezet in de mededeling van 1993 en is herzien in een werkdocument dat in mei 1998 aan de Raad is voorgelegd. Deze aanpak bestaat vooral in het verlenen van steun voor essentiële sociale diensten, ook met gebruikmaking van de tegenwaardemiddelen die door de structurele aanpassingssteun worden gegenereerd. Uit een recente schatting blijkt dat de desbetreffende uitgaven voor landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) ongeveer 20 % bedragen, wat in overeenstemming is met de in 1995 in Kopenhagen gedane toezegging. Deze strategie moet echter verder worden bekeken en vooral worden afgestemd op thema's die het belangrijkst zijn voor de armoedebestrijding.

Dit was het belangrijkste thema van de mededeling van de Commissie over het beleid van de Gemeenschap inzake ontwikkelingssamenwerking waarin wordt gesteld dat armoedebestrijding het hoofddoel is van de ontwikkelingssamenwerking.

De Commissie voert haar hulp aan de minst ontwikkelde landen gestaag op en zal dit op een meer systematische wijze blijven doen.

Op macro-economisch niveau zijn in de programma's voor structurele aanpassing van de nieuwe generatie sociale indicatoren opgenomen (gezondheidszorg en onderwijs) voor de toewijzing van een deel van de middelen om de betrokken landen ertoe aan te sporen betere resultaten in deze sectoren te bereiken.

In het kader van de EU-ACS-samenwerking, wordt in de nationale indicatieve programma's de nadruk gelegd op armoedebestrijding als een belangrijk doel van de ontwikkelingssamenwerking. In een groot aantal Afrikaanse landen komt dit tot uiting in de keuze van de concentratiesectoren zoals voedselzekerheid, plattelandsontwikkeling of sociale sectoren. De voor de essentiële sociale diensten (gezondheidszorg en onderwijs) toegekende bedragen zijn zeer sterk gestegen.

Op internationaal niveau heeft de Gemeenschap gewezen op het belang van het aanpakken van de politieke en internationale dimensie van de armoede. Deze thema's zijn thans ingeschreven op de agenda's van de werkgroepen armoedebestrijding van het SPA en de Commissie voor ontwikkelingsbijstand (DAC) en de Commissie neemt actief deel aan deze werkzaamheden.

De onlangs tussen de ACS-landen en de Unie ondertekende Overeenkomst van Cotonou is een goed voorbeeld van een op een overeenkomst berustend kader voor samenwerking met als hoofddoel bestrijding van de armoede. De ontwikkelingssamenwerking van de Gemeenschap zal worden gebaseerd op geïntegreerde strategieën waarvan de economische, maatschappelijke, culturele, institutionele en milieu-elementen in de lokale gemeenschap geworteld zijn. De samenwerking vormt aldus een samenhangend kader op basis waarvan steun kan worden verleend ten behoeve van de eigen ontwikkelingsstrategieën van de ACS-staten.

2. Voor specifieke resultaten in verband met armoedebestrijding wordt de geachte Afgevaardigde verwezen naar de evaluatie van The European Community External Co-operation Programmes policies, management and distribution dat door de Commissie en het Overseas Development Institute (1999) is gepubliceerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de investeringen in de toegang tot essentiële sociale diensten (met name gezondheidszorg en onderwijs) de voorbije drie jaar zeer sterk zijn toegenomen in de ACS-landen. In het kader van de structurele aanpassingsprogramma's, microprojecten en gedecentraliseerde samenwerking zijn beslist belangrijke resultaten inzake armoedebestrijding geboekt op het gebied van de bescherming van de sociale begrotingen.