Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1972/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Speculatieve verkoop van melkquota door Galicische boeren met het oog op de hervorming van het GLB.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1972/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Speculatieve verkoop van melkquota door Galicische boeren met het oog op de hervorming van het GLB.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1972/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Speculatieve verkoop van melkquota door Galicische boeren met het oog op de hervorming van het GLB.

Publicatieblad Nr. 081 E van 13/03/2001 blz. 0122 - 0123


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1972/00

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(21 juni 2000)

Betreft: Speculatieve verkoop van melkquota door Galicische boeren met het oog op de hervorming van het GLB

Met het oog op de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, in het kader waarvan boeren rechtstreeks premies per geproduceerde liter melk ontvangen zodat zij in 2005 gedeeltelijk schadeloos zijn gesteld voor de verlaging van de interventieprijzen, is er in de melksector van Galicië, die een veel hogere productie heeft dan voor deze regio is vastgesteld, ironisch genoeg een zeer speculatieve markt ontstaan, waardoor de interne ontwikkelingsperspectieven in gevaar komen als de herziening van het GLB van kracht wordt. Is de Commissie voornemens maatregelen te treffen om dergelijke ernstige verstoringen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te voorkomen? Denkt de Commissie maatregelen te treffen om de nationale quotareserves kosteloos te verdelen op grond van sociaal-economische criteria? Denkt zij de overdracht van quotamaatregelen bijvoorbeeld te koppelen aan gelijktijdige overdracht van land? Voert de regering van Galicië momenteel onderhandelingen met de Commissie om de nadelige gevolgen van het huidige melkbeleid te corrigeren?

Gecombineerd Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1972/00, E-1973/00, E-1974/00 en E-1976/00

(18 juli 2000)

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1256/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3950/92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten(1) luidt als volgt: De Raad verbindt zich ertoe om in 2003, op basis van een verslag van de Commissie, een tussentijds onderzoek in te stellen, met het oog op een mogelijke beëindiging van de bestaande regeling voor de extra heffing na 2006. De rechtstreekse betalingen aan de producenten voor de periode vanaf 2005 worden momenteel echter vastgesteld per ton referentiehoeveelheid melk (melkquotum). Mocht de Raad besluiten de quotaregeling in te trekken, dan zou hij daar alle consequenties uit moeten trekken, ook betreffende de grondslag en de wijze van berekening van de rechtstreekse betalingen. De Commissie heeft de inhoud van haar verslag nog niet vastgelegd, en evenmin de maatregelen die zij van plan is voor te stellen. Het zou overigens ook niet verstandig zijn nu maatregelen voor te stellen en deze pas in 2003 bekend te maken, dat wil zeggen zonder rekening te houden met de situatie die zich op dat moment zal voordoen, en die wellicht zal verschillen van de huidige situatie.

Aanvankelijk werd het volume van de melkquota op een zodanig peil vastgesteld dat de productie beter op de totale afzetmogelijkheden kon worden afgestemd, welk volume vervolgens over de lidstaten werd verdeeld naar evenredigheid van de omvang van hun productie in het verleden. Later zijn voor Spanje

de quota verscheidene malen verhoogd om rekening te houden met de bijzondere situatie van dat land en met de regionale problemen, voor het laatst in het kader van Agenda 2000. De toewijzing en de herverdeling van deze quota op individueel niveau behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten, met inbegrip van de vaststelling van de prioriteiten en de financiële voorwaarden. Ook is het voortaan op grond van de communautaire regelgeving toegestaan quota met of zonder landbouwgrond over te dragen, onder andere om speculatie te voorkomen, een en ander volgens door iedere lidstaat zelf op te stellen regels.

De Commissie kan alleen via de officiële nationale kanalen met regionale instanties onderhandelen.

Om de transparantie van de marktprijs voor melk in Galicië te verbeteren moeten volgens de Commissie niet de quota worden verruimd, waardoor de regionale overschotten, die nu reeds zwaar op de prijs drukken, alleen maar zouden toenemen, maar moeten de marktdeelnemers de bestaande regelgeving juist beter naleven en al hun productie via de handelskanalen afzetten.

Vanaf het moment waarop een lidstaat zijn totale quotum overschrijdt, moet de extra heffing naar evenredigheid worden omgeslagen over alle producenten die voor die overschrijding verantwoordelijk zijn, maar niet voordat, in voorkomend geval, elders niet gebruikte quota opnieuw zijn verdeeld, en volgens regels die de lidstaten moeten opstellen. Van dit principe kan niet worden afgeweken zonder de hele quotaregeling op losse schroeven te zetten. Wanneer dus sommige producenten die overschotten produceren, van de extra heffing zouden worden vrijgesteld, zouden sommige anderen, die zich wel aan hun quotum hebben gehouden, daarvoor moeten opdraaien, hetgeen onaanvaardbaar is.

(1) PB L 160 van 26.6.1999.