Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2057/00 van Francesco Musotto (PPE-DE) aan de Commissie. Bosnië-Herzegovina.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2057/00 van Francesco Musotto (PPE-DE) aan de Commissie. Bosnië-Herzegovina.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2057/00 van Francesco Musotto (PPE-DE) aan de Commissie. Bosnië-Herzegovina.

Publicatieblad Nr. 089 E van 20/03/2001 blz. 0140 - 0141


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2057/00

van Francesco Musotto (PPE-DE) aan de Commissie

(27 juni 2000)

Betreft: Bosnië-Herzegovina

Door het ontbreken van een gemeenschappelijke markt tussen de Respublika Srpska en de Kroatische Moslimfederatie blijft een duurzame economische ontwikkeling achterwege. Is de EU van plan de totstandkoming van een geïntegreerde economische ruimte te steunen?

Bij de verkiezingen van april 2000 boekten de gematigde krachten van Bosnië-Herzegovina een positief resultaat. Is de EU bereid directe acties te steunen ten voordele van die gemeenten die een gematigde burgemeester hebben gekozen, bijvoorbeeld door vormen van partnerschap in het leven te roepen?

De in Dayton besloten gemeenschappelijke instellingen functioneren niet naar behoren. Is de EU bereid de technische bijstand aan deze instellingen op te voeren zodat de coördinatie tussen de nationale en de regionale en plaatselijke overheden en tussen het centrum en de periferie optimaal kan verlopen?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(14 juli 2000)

De Commissie vreest dat het ontbreken van een geïntegreerde markt een rem zal plaatsen op de duurzame economische ontwikkeling in Bosnië en Herzegovina. In de Raadgevende Task Force EU/BiH heeft de Commissie de beide entiteiten en de centrale regering aangemoedigd om de voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van een geïntegreerde binnenlandse markt. Zo omvat het stappenplan dat Bosnië en Herzegovina moet uitvoeren voordat de onderhandelingen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst kunnen beginnen, maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van een geïntegreerde economische ruimte. De Gemeenschap steunt deze doelstelling ook financieel. Zij heeft al hulp verleend voor de ontwikkeling van een eenvormig wetgevingskader op het gebied van verzekeringen, mededinging en arbitrage. Zij zal technische steun verlenen voor het opzetten van een mededingingsraad, een bureau voor mededinging en consumentenbescherming en een arbitrage-instantie op nationaal niveau. Het EG-Bureau voor bijstand op het gebied van douane en belastingen (CAFAO) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandbrenging van een gemeenschappelijke economische ruimte. CAFAO heeft het nationale ministerie van Economie en Buitenlandse Zaken geholpen bij de opstelling en de uitwerking van douanewetgeving en douanetarieven, waarmee voor het eerst een gemeenschappelijk douanegebied in Bosnië en Herzegovina tot stand werd gebracht.

Het bijstandsprogramma voor dit jaar omvat een onderdeel dat specifiek is gericht op de ondersteuning van de ontwikkeling van de gemeenten. Doel van het programma is om met een testgroep van een aantal gemeenten en gemeenteverbanden te werken aan de versterking van hun beheerscapaciteiten en

banden te smeden tussen gemeenten in verschillende delen van het land. Een beperkte samenwerking met andere gemeenten van de regio, bij wijze van proef, kan ook deel uitmaken van het programma. Aangezien het programma zal gericht zijn op plaatsen die willen samenwerken met andere Europese regio's, zal het zeker ten goede komen van de Bosnische gemeenten waar een gematigd en hervormingsgezind bestuur is verkozen.

Sinds 1996 heeft de Gemeenschap ongeveer 29 miljoen vastgelegd om het functioneren en de consolidatie van Bosnië en Herzegovina als staat te ondersteunen. Ook in het jaar 2000 zal technische bijstand worden verleend aan de gemeenschappelijke instellingen van Bosnië (president, parlementaire vergadering, raad van ministers en de zes vakministeries). Hierbij zal worden voortgebouwd op het vorige bijstandsprogramma voor de staatsinstellingen. Het nieuwe programma zal er in het bijzonder naar streven de coördinatie en samenwerking tussen het nationale niveau en de entiteiten te versterken en een onafhankelijk en professioneel ambtenarenapparaat te ontwikkelen. Dit apparaat zal, zodra het is opgericht, ook bijdragen tot een verbetering van de betrekkingen tussen het centrale niveau en de entiteiten/periferie.