Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2364/00 van Lissy Gröner (PSE) aan de Raad. Uiteenlopende posttarieven in de EU.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2364/00 van Lissy Gröner (PSE) aan de Raad. Uiteenlopende posttarieven in de EU.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2364/00 van Lissy Gröner (PSE) aan de Raad. Uiteenlopende posttarieven in de EU.

Publicatieblad Nr. 103 E van 03/04/2001 blz. 0134 - 0134


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2364/00

van Lissy Gröner (PSE) aan de Raad

(24 juli 2000)

Betreft: Uiteenlopende posttarieven in de EU

Op een postkantoor in Parijs heb ik vernomen dat voor briefkaarten binnen de EU uiteenlopende tarieven worden gehanteerd.

Zo moeten voor een briefkaart naar Finland 3,80 FF, voor een briefkaart naar Duitsland daarentegen 3,00 FF worden betaald.

Hoe is het mogelijk dat door de posterijen in het land dat het voorzitterschap van de Raad bekleedt verschillende tarieven voor de lidstaten van de EU worden berekend?

Kan de Raad waarborgen dat zowel de discriminatie van afzonderlijke lidstaten als ongelijke behandeling door de overheidsinstanties bij de vaststelling van de tarieven een halt worden toegeroepen?

Bijlage: Tarieflijst van het Parijse postkantoor van 30 mei 2000

Antwoord

(7 november 2000)

In artikel 12 van Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst ligt het beginsel vervat dat de prijzen op de kosten moeten zijn gebaseerd. Dit verklaart waarom de tarieven kunnen uiteenlopen naargelang van de bestemming van een poststuk. De lidstaten kunnen evenwel besluiten dat op hun nationale grondgebied een uniform tarief geldt.

De Commissie heeft op 30 mei 2000 een voorstel aangenomen tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG (COM(2000) 319 def.). Dit voorstel is in behandeling bij de Raad.