Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2395/00 van Marie Isler Béguin (Verts/ALE) aan de Commissie. Instandhouding van de wetlands van Lo Poyo (Murcia, Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2395/00 van Marie Isler Béguin (Verts/ALE) aan de Commissie. Instandhouding van de wetlands van Lo Poyo (Murcia, Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2395/00 van Marie Isler Béguin (Verts/ALE) aan de Commissie. Instandhouding van de wetlands van Lo Poyo (Murcia, Spanje).

Publicatieblad Nr. 113 E van 18/04/2001 blz. 0087 - 0088


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2395/00

van Marie Isler Béguin (Verts/ALE) aan de Commissie

(18 juli 2000)

Betreft: Instandhouding van de wetlands van Lo Poyo (Murcia, Spanje)

Kan de Commissie, in aansluiting op haar antwoord op vraag E-0139/00(1) van 8 maart 2000 over de bescherming van de wetlands van Lo Poyo, volgens welk zij stappen heeft ondernomen bij de Spaanse overheid omdat deze de in het kader van de LIFE-financiering (B4-3200/93/775) aangegane verplichtingen tot instandhouding van de wetlands van Murcia niet is nagekomen,

antwoord geven op de volgende vragen:

- Welke fouten of omissies zijn er gemaakt in de lopende procedures, als gevolg waarvan in de plannen voor woningbouw in de omgeving van dit waterrijke gebied geen rekening is gehouden met het belang van deze zone overeenkomstig richtlijn 79/409/EEG(2) en het Ramsar-Verdrag, volgens welke dit gebied zou moeten worden aangemerkt als speciaal beschermingsgebied?

- Kan de Commissie mededelen of er voor de woningbouwplannen in kwestie financiële steun uit de Structuurfondsen van de Gemeenschap is verleend?

- Welke maatregelen zal de Commissie moeten nemen ter sanctionering van het verzuim van de ontvanger van de LIFE-kredieten om zijn verplichting tot bescherming van de zone na te komen? Overweegt zij deze sancties ook op juridisch niveau te treffen?

- Zal de Commissie onverwijld een onderzoek instellen naar de redenen van het uitblijven van een reactie van de kant van de regionale autoriteiten van Murcia op de herhaalde verzoeken om inlichtingen van de Commissie?

- Is er als tegenmaatregel tegen het verzuim om de wetgeving in acht te nemen en antwoord te geven op verzoeken om inlichtingen een schadeloosstelling verlangd van de regio Murcia in de vorm van terugbetaling van de voor de bescherming van het gebied ontvangen LIFE-kredieten?

- Op welke termijn denkt de Commissie een besluit te nemen over dit dossier?

- Welke andere tegenmaatregelen tegen de regio Murcia en welke maatregelen ter bescherming van de zone worden met betrekking tot dit dossier door de Commissie overwogen?

- Is de Commissie ervan op de hoogte dat in het waterrijke gebied van Saladres de Guadalentin, dat ook onder het LIFE-project valt, een begin is gemaakt met ontginningswerkzaamheden die hebben geleid tot de vernietiging van de natuurlijke vegetatie die volgens de habitatrichtlijn 92/43/EEG(3) van prioritair belang is? Welke maatregelen denkt de Commissie te treffen met het oog op het herstel van deze zone en de vergoeding van de schade, gelet op het feit dat de Spaanse autoriteiten hebben voorgesteld dit gebied aan te merken als zijnde van communautair belang?

(1) PB C 303 E van 24.10.2000, blz. 147.

(2) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

(3) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(3 oktober 2000)

De regio Murcia, die de begunstigde van het bedoelde Life-Natuur-project is, heeft diverse schriftelijke verzoeken om aanvullende informatie niet beantwoord. De Commissie is dus van mening dat zij de terugbetaling van de Life-Natuur-kredieten moet eisen waarin was voorzien voor dit gebied en voor de eveneens door het geachte parlementslid genoemde Saladares de Guadalentin.

Uit hoofde van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand heeft de Commissie besloten bij het Hof van Justitie een procedure tegen Spanje in te leiden wegens de slechte toepassing van die richtlijn in de regio Murcia.

Het komt de Commissie daarentegen niet toe, een onderzoek te voeren naar het uitblijven van een reactie van de kant van regionale autoriteiten, naar omissies in de lopende procedures met betrekking tot een specifieke regio of naar een schadeloosstelling. Het geachte parlementslid wordt verzocht zich te wenden tot de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de natuurbehoudsrichtlijnen op het grondgebied van hun lidstaat.

De Commissie heeft aan de Spaanse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de selectie van projecten en voor het beheer van Europese fondsen gevraagd of het project dat door het geachte parlementslid wordt genoemd, het voorwerp uitmaakt van cofinanciering uit hoofde van de structuurfondsen.