Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2482/00 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Wetgeving over een veiligere voorzijde van auto's voor voetgangers en fietsers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2482/00 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Wetgeving over een veiligere voorzijde van auto's voor voetgangers en fietsers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2482/00 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Wetgeving over een veiligere voorzijde van auto's voor voetgangers en fietsers.

Publicatieblad Nr. 081 E van 13/03/2001 blz. 0151 - 0151


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2482/00

van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(13 juli 2000)

Betreft: Wetgeving over een veiligere voorzijde van auto's voor voetgangers en fietsers

In maart werd in de mededeling van de Commissie over verkeersveiligheid de intentie geformuleerd om EU-wetgeving in te voeren over een veiligere voorzijde van auto's voor voetgangers en fietsers, als één van zes kosteneffectieve prioritaire acties inzake verkeersveiligheid, na een 22-jaar lopend door de EU gefinancierd onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de ontwikkeling van vier testen. Deze maatregel stond bovenaan de lijst van prioriteiten van het Europees Parlement in diens jongste advies over verkeersveiligheid. Op 26 juni kreeg dit initiatief de steun van de ministerraad, die de Commissie verzocht de erin opgenomen wetgevingsvoorstellen zo snel mogelijk in te voeren.

Zal de Commissie nu, gelet op het feit dat elke maand vertraging een gemiste kans is om in heel de EU maandelijks 175 levens te redden en per jaar 140 Grieken, onverwijld een voorstel indienen om de vier tests in te voeren die nodig zijn voor een hoog beschermingsniveau bij aanrijdingen van voetgangers door auto's?

Gecombineerd Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie op de schritftelijke vragen P-2131/00, P-2133/00, P-2155/00, P-2156/00, P-2157/00, P-2158/00, E-2239/00, E-2385/00, E-2410/00, E-2462/00, P-2482/00, P-2493/00, P-2503/00, P-2579/00, P-2583/00, E-2610/00 en P-2760/00

(8 september 2000)

De Commissie deelt het standpunt van het Parlement over de bevordering van de verkeersveiligheid in de Gemeenschap en de bezorgdheid die naar voren komt uit een reeks vragen van de geachte parlementsleden. De vaststelling van maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal slachtoffers terug te dringen is een belangrijke doelstelling van het beleid van de Commissie.

De Commissie is ervan overtuigd dat de verhoging van de verkeersveiligheid een gezamenlijke taak van iedereen is, d.w.z. de Gemeenschap, de nationale, regionale en lokale overheid in de lidstaten, de auto-industrie en ook de weggebruikers zelf. Er moet onder andere worden gewerkt aan een verbetering van de infrastructuur, de opvoeding van weggebruikers en automobilisten, de verkeersregels en de technische controles en actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen voor motorvoertuigen.

Zoals door sommige van de geachte parlementsleden wordt vermeld, heeft de Commissie in haar mededeling(1) van 17 maart 2000 met als titel Prioriteiten op het gebied van verkeersveiligheid in de Europese Unie Voortgangsrapport en rangschikking van acties naar prioriteit een veiligere voorkant van auto's voor voetgangers en fietsers door middel van de typegoedkeuring en wellicht wetgeving voor gebruikte auto's als een van haar prioriteiten voor de verkeersveiligheid op korte en middellange termijn genoemd.

De Commissie is zich terdege bewust van de risico's die voetgangers en fietsers bij verkeersongevallen lopen. Over de bescherming van voetgangers is de voorbije maanden intensief overleg gevoerd met de betrokken partijen. Alle betrokkenen, ook de autofabrikanten, zijn geraadpleegd en hebben de gelegenheid gehad hun voorstellen in te dienen voor de manier waarop dit probleem het best kan worden aangepakt. Daarbij is ook ingegaan op aspecten van de technische voorschriften voor een veiliger ontwerp van de voorkant bij botsingen.

Een zodanig ontwerp van auto's dat letsel bij ongevallen met voetgangers bij een lage snelheid wordt beperkt, is technisch gezien een gecompliceerde zaak. Het is een nieuwe aanpak die nog nergens elders in de wereld is geprobeerd. Er is door Europese universitaire instellingen die gespecialiseerd zijn

in de passieve veiligheid van auto's, al hard gewerkt aan de ontwikkeling van een prestatienorm. Europa loopt op dit gebied voorop. De genomen maatregelen moeten gebaseerd zijn op erkende wetenschappelijke evaluatieprocessen. Dit is een tijdrovend karwei, dat nog niet is afgerond. Tijdens de besprekingen hebben de fabrikanten een ontwerp aangeboden van een akkoord voor de technische voorschriften.

Aangezien een aantal technische problemen nog niet opgelost is, heeft de Commissie haar Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek verzocht een bijdrage tot de evaluaties te leveren. De Commissie is bereid het volledig overleg met alle betrokken partijen voort te zetten en het Parlement in het begin van het najaar op de hoogte te stellen van de vorderingen bij dit overleg. De beperking van letsel is een doel dat voor de Commissie geen compromis verdraagt, maar er moet wel worden gezocht naar de beste technische oplossing die overeenkomt met de huidige stand van de kennis.

(1) COM(2000) 125 def.