Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2485/00 van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Raad. Buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie met Latijns-Amerika onder het Franse voorzitterschap.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2485/00 van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Raad. Buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie met Latijns-Amerika onder het Franse voorzitterschap.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2485/00 van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Raad. Buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie met Latijns-Amerika onder het Franse voorzitterschap.

Publicatieblad Nr. 103 E van 03/04/2001 blz. 0164 - 0165


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2485/00

van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Raad

(24 juli 2000)

Betreft: Buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie met Latijns-Amerika onder het Franse voorzitterschap

De Franse president Jacques Chirac heeft, toen hij het Europees Parlement de plannen van de Raad voor de tweede helft van het jaar 2000 schetste, gerept van versterking van de rol van de Europese Unie op het internationale toneel.

Hoe denkt de Raad de buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie met Latijns-Amerika verder te ontwikkelen?

Antwoord

(9 november 2000)

1. De Raad is van mening dat de uitvoering van de bilaterale richtsnoeren en verbintenissen die de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika in het reeds bestaande institutionele kader vastgesteld hebben, daadwerkelijk zou kunnen bijdragen tot de versterking van de rol van de EU op het internationale toneel. Deze richtsnoeren en verbintenissen zijn meer bepaald tot stand gekomen op de eerste top van staatshoofden en regeringsleiders van de EU en de landen van Latijns-Amerika en het Caribische gebied (Rio de Janeiro, 28 en 29 juni 1999) en tijdens de IXe ministeriële bijeenkomst van de EU en de Groep van Rio (Vilamoura, 24 februari 2000). Er zij aan herinnerd dat deze laatste bijeenkomst onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd is door andere bijeenkomsten met een beperkter geografisch kader (ministeriële bijeenkomsten EU/Mexico, EU/Andesgemeenschap en EU-Mercosur/Chili en Bolivië) waarin meer specifieke samenwerkingsdoelstellingen zijn uitgestippeld.

Het kader en de doelstellingen van deze samenwerking kunnen in een nabije toekomst verdiept en verbeterd worden. Op die manier zullen zij bijdragen tot de definiëring van een strategisch partnerschap in de politieke, economische, sociale, milieutechnische, onderwijskundige, culturele, menselijke, technische en wetenschappelijke betrekkingen.

2. Dit in Vilamoura gedefinieerde partnerschap is gericht op de volgende zeer verscheiden gebieden:

- de rol van de internationale en regionale systemen voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden;

- het uitbannen van armoede, marginalisatie en sociale uitsluiting en het terugdringen van sociaal-economische ongelijkheid;

- de eerbiediging van de beginselen en bepalingen van het internationale en humanitaire recht;

- de nauwere samenwerking bij alle onderwerpen van gemeenschappelijk belang in de internationale fora;

- de coördinatie bij de bestrijding van het mondiale drugsprobleem, de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme;

- de preventie van natuurrampen vanuit ontwikkelingsoogpunt;

- de duurzame ontwikkeling, met name de instandhouding van bossen in de hele wereld en een rationeel gebruik van de rijkdommen daarvan;

- de regionale integratie;

- de biregionale samenwerking ter ondersteuning van de nationale systemen en het in het leven roepen van mechanismen voor preventie en vroegtijdige waarschuwing om internationale financiële crises het hoofd te kunnen bieden.

Het is dus de taak van de communautaire instanties, met name de Raad van de Europese Unie, het nodige te doen om deze samenwerking met Latijns-Amerika, meer bepaald op bovengenoemde gebieden, te intensiveren.

3. In het programma van het Franse voorzitterschap voor de tweede helft van 2000 wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op de voortzetting van de dialoog met de subregio's van Latijns-Amerika in het kader van de reguliere vergaderingen met de regionale groepen in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook zal het Franse voorzitterschap zijn partners voorstellen om hun gedachten te laten gaan over een herziening van het gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van Cuba en een eventuele heropening van de politieke dialoog met dat land.

4. Te zijner tijd zullen de bevoegde instanties van de Raad van de Europese Unie in voorkomend geval de passende regels vaststellen om deze betrekkingen met de landen van Latijns-Amerika te verdiepen en uit te breiden. Op die manier wensen zij bij te dragen tot de versterking van de rol van de EU op het internationale toneel, zoals de voorzitter van de Europese Raad, de heer Jacques Chirac, in zijn toespraak voor het Europees Parlement heeft voorgesteld.