Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2732/00 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad. Niet-openbare zittingen van de Raad.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2732/00 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad. Niet-openbare zittingen van de Raad.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2732/00 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad. Niet-openbare zittingen van de Raad.

Publicatieblad Nr. 163 E van 06/06/2001 blz. 0005 - 0006


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2732/00

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad

(3 augustus 2000)

Betreft: Niet-openbare zittingen van de Raad

Van welke andere wetgevende lichamen dan de Raad van Ministers zijn de zittingen niet openbaar?

Antwoord

(12 februari 2001)

Op grond van artikel 6, lid 1, van het reglement van orde van de Raad (1) zijn de beraadslagingen aan geheimhouding onderworpen, voorzover de Raad niet anders besluit. In artikel 8 van het reglement van orde wordt voorzien in het houden van openbare debatten in bepaalde gevallen en in artikel 9 worden regels vastgesteld waardoor de beraadslagingen in vele gevallen openbaar kunnen zijn.

De Raad kan niet antwoorden voor de andere wetgevende lichamen waaraan het geachte parlementslid in zijn vraag refereert, en memoreert dat de Raad in ieder geval een tweevoudige wetgevende en uitvoerende taak vervult, waardoor hij zich van die andere organen onderscheidt.

Wanneer de Raad in zijn hoedanigheid van wetgever optreedt, worden de uitslag van de stemming en de stemverklaringen van de leden van de Raad, alsmede de verklaringen in de Raadsnotulen openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt in ruime mate voor de documenten die betrekking hebben op de besluitvorming van de Raad wanneer hij als wetgever optreedt. Het openbaar register van Raadsdocumenten, dat toegankelijk is via het internet, maakt het mogelijk de betreffende documenten gemakkelijk op te sporen en toegang tot documenten aan te vragen op grond van Besluit 93/731/EG van de Raad.

(1) PB L 149 van 23.6.2000, blz. 21.