Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2831/00 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie. Warner Jenkinson Europa, Oldmeadow Road, Kings Lynn, Norfolk, PE30 4LA.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2831/00 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie. Warner Jenkinson Europa, Oldmeadow Road, Kings Lynn, Norfolk, PE30 4LA.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2831/00 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie. Warner Jenkinson Europa, Oldmeadow Road, Kings Lynn, Norfolk, PE30 4LA.

Publicatieblad Nr. 151 E van 22/05/2001 blz. 0019 - 0019


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2831/00

van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie

(6 september 2000)

Betreft: Warner Jenkinson Europa, Oldmeadow Road, Kings Lynn, Norfolk, PE30 4LA

Deze onderneming heeft in mijn kiesdistrict een fabriek, waar dimethylsulfaat (DMS) werd gebruikt bij de productie van haarverfmiddelen. Naar ik verneem wordt momenteel een risico-evaluatie uitgevoerd inzake dit chemische product en ik zou gaarne vernemen welke vooruitgang tot dusverre is geboekt en wat eventueel het resultaat is van de evaluatie van dit chemische product.

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(18 oktober 2000)

Krachtens Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen(1) wordt dimethylsulfaat (DMS) aan een risicobeoordeling onderworpen. De bespreking van het risicobeoordelingsverslag door een groep technische experts van de lidstaten is afgerond; het Wetenschappelijk Comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu van de Commissie (WCTEM) heeft advies uitgebracht over de kwaliteit van het risicobeoordelingsverslag.

Het advies van het WCTEM komt wat het milieu betreft overeen met de conclusies van het risicobeoordelingsverslag, al zijn er enkele beperkingen in de literatuurgegevens geconstateerd.

Ook wat de gezondheid van de mens betreft is het WCTEM het in het algemeen eens met de conclusies van het risicobeoordelingsverslag, ondanks enkele beperkte meningsverschillen over enkele aspecten (bijv. het voorstel om DMS alleen als huidsensibilisator in te delen, de kwantitatieve kanker-risicobeoordeling, de risico-karakterisering van reproductietoxiciteit en het voorstel in het riscicobeoordelingsverslag inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling).

Het beoordelingsverslag zal begin 2001 door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Commissie worden gepubliceerd.

In het beoordelingsverslag werd gesteld dat DMS hoofdzakelijk wordt gebruikt als tussenproduct en als methylerende stof bij de productie van vele organische chemische producten (kleurstoffen, parfums en geneesmiddelen). Daarnaast werd gesteld dat het wordt gebruikt als sulfaat-vormer in het vervaardigingsproces van uiteenlopende producten (bijv. kleurstoffen, wasverzachters).

Het resultaat van het verslag houdt voor de werknemers in dat er bezorgdheid is inzake irritatie van de ademhalingswegen, mutageniteit en carcinogeniteit als een gevolg van de inademing tijdens de productie, de verwerking en het gebruik van DMS. Verder is er ook bezorgdheid uitgesproken inzake nadelige gezondheidseffecten voor zwangere werkneemsters, veroorzaakt door een herhaalde blootstelling door inademing als gevolg van het gebruik van DMS als tussenproduct. Voor de consumenten en de mensen die via het milieu aan DMS worden blootgesteld, is er geen behoefte aan onmiddellijke actie. Daarenboven toont het risicobeoordelingsverslag aan dat milieurisico's niet worden verwacht.

Wanneer onaanvaardbare risico's worden vastgesteld, zal de Commissie waar nodig risico-verminderende maatregelen in overweging nemen op die gebieden waar zich problemen voordoen.

(1) PB L 84 van 5.4.1993.