Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3006/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Voetbal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3006/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Voetbal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3006/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Voetbal.

Publicatieblad Nr. 136 E van 08/05/2001 blz. 0155 - 0156


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3006/00

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(26 september 2000)

Betreft: Voetbal

Kan de Commissie, gezien de huidige belangstelling voor vrijstelling van voetbal van enkele bepalingen in de Unieverdragen, een definitie van het spel verstrekken waardoor rugby en Amerikaans voetbal wellicht worden uitgesloten van de mogelijkheid een transfersysteem in te voeren?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(6 november 2000)

Sport valt onder het Gemeenschapsrecht, aangezien het een economische activiteit in de zin van artikel 2 van het EG-Verdrag is. Het Hof van Justitie heeft hier na 1974 verscheidene keren aan herinnerd(1). Voor sport gelden dan ook geen algemene vrijstellingen van de bepalingen in het EG-Verdrag.

Zoals onderstreept in het verslag van Helsinki(2) erkent de Commissie evenwel dat de sport een specifiek karakter heeft. Dit houdt in dat de spelregels en, meer in het algemeen, de regels die alleen maar betrekking hebben op de sport zelf niet onder de wetgeving op het gebied van de mededinging vallen. In het verslag van Helsinki heeft de Commissie een aantal indicaties gegeven van dat wat onder de spelregels valt.

Ten aanzien van het transfersysteem herinnert de Commissie eraan dat er naar aanleiding van een aantal ingediende klachten een zaak over het transfersysteem van de FIFA aanhangig is. Het is van belang erop te wijzen dat de Commissie het systeem niet in zijn geheel wil afschaffen, maar het in overeenstemming wil brengen met het Gemeenschapsrecht, hetgeen een aantal veranderingen noodzakelijk maakt.

In dit verband moet worden opgemerkt dat aan voetbal geen bijzondere behandeling wordt gegeven en dat de beginselen die voor het voetbal gelden ook bij alle andere takken van sport gehanteerd worden. Iedere internationale sportbond kan dus regelingen voor zijn sport in het leven roepen, op voorwaarde dat deze in de pas lopen met het Gemeenschapsrecht. Een transfersysteem als zodanig is dan ook niet in strijd met de bepalingen van het Verdrag. De modaliteiten ervan dienen evenwel van geval tot geval te worden bekeken.

(1) Arrest van 12 december 1974, Walrave en Koch (zaak 36/74, Jurispr. blz. 1405) en arrest van 14 juli 1976, Gaetano Dona (zaak 13/76, Jurispr. blz. 1333).

(2) Verslag van de Commissie aan de Europese Raad teneinde de bestaande sportstructuren te vrijwaren en de sport haar sociale functie in het kader van de Gemeenschap te laten behouden verslag van Helsinki over sport (COM(1999) 644 def).